OIC Steklarna - TKI Hrastnik

Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Evropska kohezijska politika v Sloveniji (klik)

Vrednost celotne operacije je 4.522.112,69 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, ostalo Občina Hrastnik iz proračuna. 

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svoje področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

19. 12. 2023

Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik – zaveza ob zaključku del obeležena s poudarkom na razvoju, inovacijah in zaposlovanju

19. decembra 2023 smo v Hrastniku simbolično obeležili zaključek del infrastrukturne ureditve regionalnega pomena - Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik. Investicija, v vrednosti 4.522.112,69 evrov, je rezultat sodelovanja med Republiko Slovenijo, Evropsko unijo (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Občino Hrastnik ter predstavlja ključno vlaganje v razvoj gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest na lokalni, kot tudi na nacionalni ravni. 
Namen projekta je bil jasno opredeljen: zagotoviti optimalne pogoje za podjetja, ki dosegajo visoko rast, krepiti podjetniško skupnost ter okrepiti verigo vrednosti na svojem področju. Občina Hrastnik je s tem pridobila infrastrukturo, ki bo podpirala gospodarsko rast, finančni prispevek, razvoj mesta, trajnostno strategijo in kar je najpomembneje, nova delovna mesta. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer slednja prispeva 3.300.000,00 evrov. 
 
Župan Občine Hrastnik, Marko Funkl je poudaril, da je Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik ključna za gospodarski razcvet občine. "Z naložbo se ne ustvarjajo le delovna mesta, temveč tudi nova stanovanjska naselja in povečanje prebivalstva v Hrastniku. To je naložba v prihodnost, ki bo dolgoročno koristila naši skupnosti. Je ena največjih investicij do sedaj v Hrastniku - za gospodarstvo, za spodbujanje razvoja obeh podjetij, ki stojita ob obrtno-industrijski coni, ker se zavedamo, da se vsak kraj lahko razvija le s primerno infrastrukturo in da je bila ta investicija vložena z namero po ustvarjanju novih delovnih mest." Dodaja pa še, da "v prihodnje sledijo investicije tudi za stanovanja in Dom starejših."
Zgrajena je bila torej ne le infrastruktura, temveč tudi temelj za razvoj podjetniške skupnosti.
Da pa bi besede postale resničnost sta se župan Občine Hrastnik, Marko Funkl in minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, simbolično zavezala k bolj gospodarsko odprtemu Hrastniku. 
Minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han je ob nagovoru poudaril pomen podjetništva na nacionalnem nivoju ter posebej izpostavil, da projekti, kot je Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik, prispevajo k trajnostni rasti slovenskega gospodarstva in ustvarjanju stabilnih delovnih mest. 
 
Vizijo podjetij pa sta predstavila tudi direktor Steklarne Hrastnik in direktor TKI Hrastnik. 
Direktor Steklarne Hrastnik, mag. Peter Čas, je delil svoje razmišljanje o razvoju podjetja znotraj cone: »V Steklarni Hrastnik močno pozdravljamo dokončanje infrastrukturnih del za potrebe Obrtno-industrijske cone Hrastnik (OIC). Za nadaljnji razvoj steklarne na lokaciji v Hrastniku imamo v OIC predvidene 3 scenarije prostorskih optimizacij proizvodnje in poslovanja, pri čemer dokončna odločitev še ni sprejeta. Od omenjenih scenarijev je najverjetnejši ta, da bomo v OIC prestavili en del proizvodnih dejavnosti (raziskave in razvoj, laboratorije ipd.) ter administracijo. V tem primeru je ocenjena investicija nekaj milijonov EUR.« 
Direktor TKI Hrastnik, Branko Majes dodaja: "Obrtno-industrijska cona nam omogoča razširitev in inovacije, kar je ključno za našo konkurenčnost na trgu. Verjamemo, da bomo z novo infrastrukturo dosegli nove mejnike v proizvodnji. Opremljeni z napredno infrastrukturo bomo lažje izvajali naloge ter investicije, kar bo okrepilo naš položaj na trgu in ustvarilo nove poslovne priložnosti." 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz občinskega proračuna.


14. 11. 2023

Zaključuje se gradnja hrastniške obrtne cone

Z obnovo OIC Hrastnik so se odstranili starejši stanovanjski kompleksi, hkrati pa se je uredilo komunalno infrastrukturo. To bo povečalo funkcionalnost južnega dela hrastniške doline, ki je namenjen razvoju proizvodnih dejavnosti. Investicija bo prinesla dodatnih 1,9 hektarjev površin za gospodarstvo, izboljšala pogoje delovanja obstoječih in novih podjetij ter njihovo poslovno okolje.

Z odstranitvijo starih večstanovanjskih stavb na tem območju in selitvijo prebivalcev na druge lokacije v občini z namenom izboljšanja kvalitete življenja občanov. Boljši bivalni pogoji z manj hrupa in onesnaženja zraka ter ohranjanje energije, saj stare stavbe več kot 80 let porabijo preveč energije.

Po rušitvi nekdanje steklarske kolonije in objektov kemične tovarne, so prostor pripravili za novo urejanje obrtne cone. Začelo se je z izkopavanjem ter pripravo delovnih površin za postavitev zahtevnih podpornih struktur. Te so zgrajene na zahodni strani cone, skoraj v celotni dolžini tega območja. Območje sestoji tudi iz dveh sidranih pilotnih sten. Prva dolga 93,4 metra, druga skoraj 150 metrov. Med pilotnima stenama so projektanti zarisali, izvajalci pa utrli dovozno pot do objektov.
Ob pilotni steni, ob regionalni cesti, naj bi peljala tudi nova pot, podprta z betonskimi zidovi, visokimi približno 3-5 metrov in nasipom, ki bo vodil proti bodoči lokaciji steklarske in kemične tovarne.

V zadnji zaključni fazi se urejajo vse poti za vozila in pešce v obrtni coni. Za neporavnana zemljišča, ki bodo kasneje uporabljena za gradnjo, so pripravili izkope do 80 cm pod pričakovano višino prihodnjih objektov. Na teh območjih se načrtujejo priključni jaški za odvod deževnice in odpadnih vod, ki bodo povezani z ustreznim kanalizacijskim sistemom. Zemljišča so last občine, zato so stroški urejanja vključeni med upravičene izdatke.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.
20. 7. 2023

Ob hrastniški vpadnici vse bližje končnemu izgledu

Območje zahodno od potoka Boben med tovarnama TKI Hrastnik in Steklarno Hrastnik je bilo pozidano z večstanovanjskimi objekti starimi več kot 80 let. Bivalni standard je bil na nizki ravni, stanovanja niso imela niti lastnih toaletnih prostorov temveč skupne. Občina je v prostorskem načrtu predvidela rušenje in namensko rabo opredelila kot gospodarska cona. Danes lokacija vsak dan bolj pridobiva izgled nove obrtno industrijske cone, kjer naj bi svoje dejavnosti širili steklarna in kemična tovarna.

Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanja konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj.
Območje Občine Hrastnik je zaradi svoje rudarske preteklosti, geologije in reliefa močno izpostavljeno naravnim procesom ter različnim oblikam varovanja: degradirana rudniška območja, plazovita območja, poplavne površine, NATURA 2000 in ekološko pomembna območja. Zaradi navedenega so površine za poselitev in gospodarski razvoj zelo omejene. Občina Hrastnik kakor tudi gospodarske družbe v občini in njeni okolici so v zadnjih letih vlagale pomemben delež sredstev v okoljske naložbe, kar je prispevalo k izboljšanju stanja okolja.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Učinki izgradnje poslovne cone pa bodo merljivi predvsem v novih delovnih mestih, v izboljšanju stanovanjskih razmer za prebivalce tega območja ter v boljših poslovnih rezultatih največjih hrastniških podjetij. Bistveno je tudi, da se gospodarska dejavnost koncentrira na eno lokacijo in da se ob tem izboljša tudi prometna ureditev ob glavni hrastniški vpadnici.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.13. 6. 2023

Območje nasproti steklarne in kemične vse bliže končni podobi

Večmilijonska investicija, največja takšna vsaj zadnjih dveh desetletji, v Občini Hrastnik vse bolj spreminja svojo podobo.
Končana je pilotna stena 1 in vzpostavljeni so pogoji za vzpostavitev plina proti Podkraju in novi steklarni. Trenutno se izvajalci osredotočajo na prevezavo plinskih vodov kemične in steklarne.

Kot pravi izvajalec AGM Nemec, je potrebno prestaviti še novo črpališče pri steklarni
in porušiti objekt, kjer je bila nekoč pekarna. Rušitev naj bi potekala v času poletnih počitnic.

Na glavni cesti je postavljena zapora ceste, ki se bo sicer prestavljala, a ves čas bo
na tej lokaciji izmenični enosmerni promet vse do konca septembra.

Med gradbenimi deli so izvajalci naleteli na več presenečenj globoko pod površjem, ki
jih niso pričakovali. A razmere so zaenkrat obvladljive in dela potekajo na način, da
bo po zaključku območje varno tako za uporabnike kot mimoidoče.

Dela se prilagajajo tudi zaradi zamika gradnje ceste mimo steklarne in kemične
tovarne, ki je v državni lasti – ta naj bi se, po še nedavnih načrtih, prenavljala
vzporedno z gradnjo obrtne cone.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.


30. 5. 2023

Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik

Na glavni cesti proti Hrastniku naslednje mesece delna zapora ceste
 
Zaradi pričetka del, ki bodo potekala pod cestiščem, bo na glavni cesti (Cesta 1. maja) mimo steklarne in kemične tovarne polovična zapora ceste. Izvajalci bodo v naslednjih mesecih urejali vode, (kanalizacija, vodovod, plin ...) ki potekajo neposredno pod cesto, zato je polovično zaprtje cestišča neizogibno. 
 
Zapora se bo premikala, glede na območje del, trajala pa naj bi vse do 30.9.2023. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.


1. 3. 2023

Pilotne stene zaključene, prihodnji teden predvidena delna zapora ceste

Evropski projekt, ki bo za Hrastnik eden največjih v zgodovini, poteka po načrtih. Zadnji objekt je tik pred rušitvijo. Čeprav s ceste včasih ni veliko videti, je na območju nasproti objektov največjih hrastniških industrij vsak dan še kako intenzivno.

Pilotne stene so zaključene, izvajalci del AGM Nemec trenutno zaključujejo s sidranjem na območju, začela se bo gradnja opornih zidov. Prihodnji mesec bodo občani priča gradnji podpornih zidov ob cesti, ki bodo okoli metra ali dveh nad višino zemlje. Mogočni temelji pa so predpriprava za platoje, kjer naj bi mesto za nadaljnji razvoj dobili steklarna in kemična tovarna.

Izvajalci napovedujejo delno zaporo glavne ceste v prihodnjem tednu, saj bodo porušili še zadnjo stavbo na tem območju. Konec bo dočakala zdaj že nekdanja prodajalna kemičnih izdelkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

12. 12. 2022

Projekt ključnega pomena za razvoj Hrastnika in celotne regije

Na potrebe lokalnih podjetij se je Občina Hrastnik odzvala z ureditvijo Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik. Na tej lokaciji, nasproti steklarne in kemične tovarne, je stroka leta 1985 dolgoročno opredeljevala in načrtovala storitvene dejavnosti. V občinskem prostorskem načrtu je bila namenska raba predmetnega območja že pred začetkom projekta opredeljena kot gospodarska cona.

Projekt bo imel širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive in konkreten prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja, kar je v Hrastniku ključnega pomena za razvoj občine in regije kot celote. V občini Hrastnik se bo s projektom na območju OIC Steklarna - TKI Hrastnik uredilo ustrezno in potrebno infrastrukturo, zagotovilo kakovosten prostor za gospodarski razvoj občine in regije ter s tem omogočilo ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, razvoj obstoječih in nastanek novih podjetij, kar bo zagotovilo nove zaposlitvene možnosti za srednje in visoko izobražen kader zasavske regije.

V letošnjem letu se dela na območju obrtno-industrijske cone nadaljujejo na pilotnih stenah, podpornih zidovih in s sidranjem. Začetek prihodnjega leta pa se obeta še rušitev zadnjega objekta ob cesti, v času katere bo tudi delna zapora glavne ceste. Gradbeni zalogaj izvajalce čaka v prihodnjem letu z izgradnjo novega plinovoda do obeh podjetij – steklarne in kemične tovarne. Tudi za ta čas bo potrebna zapora glavne hrastniške vpadnice, ki pa bo le polovična in bo trajala največ dober teden dni.

Kot pove predstavnik izvajalca del, podjetja AGM Nemec, Rok Mlakar, zaenkrat dela potekajo po načrtu in – v želji, da bo zima mila – računajo tudi na pravočasen zaključek vseh del do prihodnje jeseni.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.
25. 11. 2022

Nova delovna mesta, boljši pogoji in lepši izgled

Vstop v mesto vsak dan spreminja svojo podobo. Po rušitvi steklarske kolonije in odstranitvi vseh pomožnih objektov na rušitev čaka le še zadnja stavba, v kateri je bila dolga leta prodajalna proizvodov kemične tovarne. Medtem pa se območje spreminja iz ruševin v blato, v betonske platoje s sočasno gradnjo najsodobnejše komunalne infrastrukture.

Območje, ki je bilo mnoga leta pozidano od vogala do vogala, zdaj kaže svoje razsežnosti. Izvajalci del AGM Nemec pripravljajo podobo obrtno-industrijske cone, ki bo zaradi terena na več nivojih. Skoraj dva hektara uporabnih površin bosta namenjena hrastniškemu gospodarstvu, natančneje širitvi že obstoječih proizvodnih obratov – steklarne in kemične tovarne. Projekt, v večjem delu financiran iz evropskih sredstev, naj bi poleg povečanja gospodarskih dejavnosti poskrbel za bolj urejeno poslovno okolje, nova delovna mesta in lepši izgled južnega dela Hrastnika.

V prihodnjem letu bo Hrastnik bogatejši za Obrtno-industrijsko cono Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa bodo zagotovili tudi pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost ter krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Župan Občine Hrastnik Marko Funkl pravi: »Ponosen sem, da smo del zgodovinskega projekta, ki sovpada s transformacijo Hrastnika. Občina, ki postaja vse bolj napredna in uspešna. Projekt, vreden 4,5 milijona evrov, bo hrastniškemu gospodarstvu dal nov zagon. Zato pa nismo pozabili niti na gradnjo novih stanovanj – na Resnici in pod zdravstvenim domom – in vse ostale občinske infrastrukture, ki je potrebna za razvoj mesta.« Kot je še dodal, je velika želja tudi izvedba obljubljenega državnega projekta –­ izgradnja novega mostu čez Savo in rekonstrukcija glavne vpadnice v Hrastnik.

Največji hrastniški projekt iz Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije v zadnji perspektivi bo v zaključeni podobi in uporabnosti zaživel prihodnje leto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

 


7. 10. 2022

Gradbeni stroji s polno paro, območje spreminja svojo podobo
 
Hrastniška dolina je ozka in utesnjena in ima na voljo zelo malo površin, primernih za izvajanje večjih proizvodnih dejavnosti. Z ureditvijo OIC Hrastnik bosta dve največji hrastniški podjetji pridobili prepotreben prostor za razvoj in širjenje dejavnosti, obenem bo vpadu v mestu ločen industrijski del od stanovanjskega.

Ureditev južnega dela hrastniške doline za razvoj podjetij bo prispevala k lokalni in regijski prostorski ureditvi ter dostopnosti podjetij, saj so površine locirane ob regionalni cesti in v bližine železnice, s tem pa prispeva k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj občine Hrastnik in regije Zasavje, k pospeševanju podjetništva tako v občini kot v regiji, h generiranju novih delovnih mest, k zniževanju dnevne delovne migracije prebivalcev občine Hrastnik, k izboljšanju zaposlitvenih možnosti za visoko kvalificiran kader, k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja in k uresničevanju razvojnih vizij občine Hrastnik.

Predstavljena investicija bo imela izrazito pozitivne učinke na razvoj gospodarstva in podjetništva v občini Hrastnik in dvig kvalitete življenja prebivalcev občine Hrastnik, saj razvoj obrtno industrijskih con pogojuje dolgoročen in celosten pristop za razvoj regije Zasavje in občine Hrastnik.

Skoraj vsi objekti so porušeni, območje pa vsak dan dobiva novo podobo. Z rušitvijo se je odprlo veliko območje na levi strani cesti ob vstopu v Hrastnik, nasproti trenutnih tovarn Steklarne Hrastnik in TKI Hrastnik. Do konca letošnjega leta bosta narejena oba podporna zidova na rampi za dostopno cesto, ki pa bo zgrajena v prihodnjem letu. V letošnjem letu bodo na območju nove obrtne cone začeli tudi z gradnjo druge pilotne stene.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

  


16. 8. 2022

Projekt obrtno-industrijske cone že spreminja podobo Hrastnika

V mesecu juniju se je poslovila steklarska kolonija, v teh dneh pa se rušijo še stavbe nasproti kemične tovarne. Zadnji bo padel objekt, v katerem se nahaja industrijska trgovina. S tem se odpira prostor za nove gospodarske dejavnosti, ki naj bi pomembno vplivale na razvoj Hrastnika.

Evropski projekt, vreden 4,5 milijona evrov, je vse bližje realizaciji. Izvajalci del so se najprej lotili rušitev ob glavni cesti, da bo zapora glavne ceste najkrajši možen čas, promet pa oviran le nekaj dni. Za zadnjo rušitev je potrebna še izpraznitev trgovine.

Medtem pa gospodarska cona pridobiva svojo prvo pilotno steno, plato, kjer bosta po končanju del dejavnosti širili družbi Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik. Izvajalec AGM Nemec zagotavlja, da dela potekajo po planu in zaenkrat ne prihaja do zamud. Tako kot ostali se soočajo s težavami pri pridobivanju materialov, ki pa jih še dosledno obvladujejo.

Operacija Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik bo novim dejavnostim omogočila kar 1,24 hektarja uporabnih površin, izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij (obstoječih in novih) in njihovo poslovno okolje, z operacijo bodo odprte poti do izboljšanja urejenosti  delovnega okolja, obenem pa naj bi se povečalo tudi število novih delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.
21. 6 .2022

Steklarska kolonija se poslavlja, pozdrav novim gospodarskim dejavnostim

Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva, natančneje proizvodni dejavnosti.

Občani lahko že dober mesec spremljajo rušenje objektov nasproti kemične in steklarne v Hrastniku. Večina tistih objektov, ki so bolj odmaknjeni od ceste, je že porušenih, zadnje na seznamu za rušitev pa so nepremičnine ob cesti – te naj bi, po oceni izvajalca, porušili najkasneje v prvi polovici naslednjega meseca. Objekti so izpraznjeni, stavbno pohištvo po večini odstranjeno.

S tem dejanjem se tako steklarska kolonija za vedno poslavlja in utira pot sodobnim dejavnostim, s katerimi se bosta širili obstoječi proizvodni podjetji – Steklarna Hrastnik in TKI Hrastnik. Da bo delček zgodovine steklarjev ostal, bodo strešne opeke hrastniške kolonije, ki so še v dobrem stanju, ob prenovi prenesli na rudniške objekte, kot sta kompresorska postaja in »mašinhaus«.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je ob napredujočih delih dejal: »Hrastniška dolina je ozka in utesnjena in ima na voljo zelo malo površin, primernih za izvajanje večjih proizvodnih dejavnosti. Ureditev južnega dela hrastniške doline za razvoj podjetij bo prispevala k lokalni in regijski prostorski ureditvi ter dostopnosti podjetij, saj so površine locirane ob regionalni cesti in v bližine železnice. Znaten vložek v obrtno cono pomeni vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj občine Hrastnik in regije Zasavje.«

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno-industrijske cone Steklarna - TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.
21. 4. 2022

Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik


Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja se bo funkcionalno zaokrožilo območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva – za razvoj proizvodnih dejavnosti. Z investicijo se bo zagotovilo dodatnih 1,9 ha uporabnih površin namenjenih gospodarstvu, izboljšali se bodo pogoji za delovanje podjetij (obstoječih in novih) in njihovo poslovno okolje, z operacijo bodo odprte poti do izboljšanja urejenosti  delovnega okolja, obenem pa naj bi se povečalo tudi število novih delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne operacije je 4.522.112,68 evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija sofinancirata 3.300.000,00 evrov, preostanek Občina Hrastnik iz proračuna.

Uvedba v delo je bila v prvih dneh aprila, po besedah izvajalca podjetja AGM Nemec trenutno potekajo pripravljalna dela povezana z elektro omrežjem, do konca maja naj bi pričeli z rušitvami manjših objektov, ki so bolj oddaljeni od ceste.

Istočasno z gradnjo obrtno industrijske cone bo, po zagotovilih DRSI, potekala gradnja oziroma rekonstrukcija ceste Hrastnik – most čez Savo. Ocenjena vrednost gradnje znaša 1,6 milijona evrov, predviden delež občine je 242.000 evrov.

Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik, s tem pa zagotoviti pogoje za podjetja, ki se razvijajo in beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Kot je povedal župan občine Hrastnik Marko Funkl: »Občina Hrastnik je bila v aktualni perspektivi pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev uspešna pri projektu izgradnje Obrtno-industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik. Pridobili smo 3,3 milijona evrov za že omenjeni projekt, ki je sicer vreden 4,5 milijona evrov. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da bo z urejanjem cone urejena še cestna povezava mimo obrtne cone, v višini 1,6 milijonov evrov. Kompleksnost samega projekta nakazuje tudi investicija v plinovodno omrežje Trojane – Hrastnik v dolžini 5,8 km. Če k temu prištejemo tudi investiciji obeh podjetij v kasnejšo izgradnjo objektov na novih površinah za gospodarstvo ter s tem pogojev za odprtje dodatnih delovnih mest, si upam trditi, da gre za zgodbo o uspehu in največjo investicijo na področju gospodarstva v Hrastniku v zadnjih 20 letih in eno največjih tudi na območju Zasavja. Pri uspešnem črpanju evropskih sredstev ima tako tudi Občina Hrastnik rekorden proračun.«

Ob tem je župan izpostavil še, da je bil dodaten strošek Občine Hrastnik v preteklih letih poleg priprave obsežne dokumentacije tudi zahtevna preselitev 62 gospodinjstev in s tem več kot 130 oseb, ki so na tem območju prebivale. »To pa je, poleg izgradnje OIC Steklarna – TKI Hrastnik tudi največji izziv za prihodnost. Zagotoviti nova najemniška in lastniška stanovanja v Hrastniku, za nov zagon celotne občine. Podjetjem Steklarna Hrastnik, TKI Hrastnik, Plinovodi ter Direkciji RS za infrastrukturo se zahvaljujem za koordinacijo na tem izrazito zahtevnem in zapletenem projektu, izvajalcem, podjetju AGM Nemec pa želim tekoče delo in zaključevanje pred predvidenimi roki.«

Obstoječim in potencialnim novim podjetjem bo s projektom omogočena ustrezna infrastruktura in pripravljeni bodo ugodni pogoji za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna podjetja, ki so v fazi potrebne širitve in potrebujejo prostor za razvoj novih dejavnosti. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture, ki jim bo omogočila postavitev novih poslovnih objektov.

Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik so v polnem zamahu. Mag. Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, je ob tej priložnosti povedal: »Steklarna Hrastnik proučuje vse možnost širitve proizvodnega programa embalažnega stekla, prednostno pa seveda na lokaciji OIC Steklarna – TKI Hrastnik. V teku je izdelava idejnih projektov ter zasnove nove proizvodne enote za proizvodnjo premium programa embalažnega stekla, z večjim poudarkom na programu parfumerije, na lokaciji načrtovane OIC.«

Rast Steklarne Hrastnik je potrebna za obstoj in razvoj na konkurenčnem trgu. Pri rasti, razvoju in načrtovanih širitvah pa podjetje največ pozornosti daje uporabi ter razvoju t.i. zelenih tehnologij – torej trajnostno naravnanih investicijah v digitalizacijo, v energetski razvoj, v nove storitve in spremembo procesov v zeleno tehnologijo.

»Idejni projekt za načrtovan proizvodni obrat za premium embalažno steklo na lokaciji OIC Steklarna – TKI Hrastnik temelji na uporabi najnovejše tehnologije in opreme, s poudarkom na najvišji možni meri avtomatizacije ter digitalizacije celotnega delovnega procesa.  Uresničevanje naše razvojne strategije čim bližje obstoječi tovarni bi omogočile, da v Hrastniku obdržimo tako steklarsko znanje kot ustvarimo nova delovna mesta s še višjo dodano vrednostjo -  da gospodarstvu ter s tem razvoju celotne regije damo nov zagon,« je še povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Kadrovske, logistične in druge sinergije torej botrujejo odločitvi, da se dodatna proizvodnja enota postavi čim bližje obstoječi Steklarni. Nova proizvodna enota bi z najnovejšimi tehnologijami  omogočala še bolj ekološko čisto in visoko učinkovito proizvodnjo steklenih izdelkov.

TKI Hrastnik je družba z več kot 150 letno tradicijo. Osnovne dejavnosti so proizvodnja različnih fosfatov, kloralkalna elektroliza ter proizvodnja detergentov in čistil. Ker na obstoječi lokaciji ni več možnosti širitve in s tem razvoja novih dejavnosti, bodo v bodoči OIC zgradili dva proizvodna obrata in upravno zgradbo, ki jo morajo preseliti iz sedanje lokacije zaradi gradnje glavne ceste G2 108 Hrastnik–Zidani most.

Tudi izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes je pojasnil, kaj za njih širitev pomeni: »Lahko se širimo le še na desni strani potoka. Nameravamo zgraditi tri objekte, sprva bomo začeli z upravno zgradbo, ki jo bomo morali izseliti ob gradnji križišča in mostu čez Savo. Urediti moramo prostore za reševalno enoto Klor, ki je državnega pomena. Zgradili oziroma nagradili bomo proizvodno halo. In pa tretji objekt, v katerega bomo preselili pralne praške in s tem povečali proizvodnjo za krvne dodatke in premikse za živinsko krmo in tako prišli do nove dejavnosti ter postali bolj konkurenčni na trgu.«

Specifični cilji operacije Obrtno-industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik so:

 • izboljšanje konkurenčnosti regije,
 • uresničevanje razvojnih ciljev Občine Hrastnik,
 • spodbujanje in rast podjetij,
 • ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta,
 • povečanje gospodarske moči,
 • prispevanje k pogojem za ustvarjanje kvalitetnega in strokovno usposobljenega delovnega kadra,
 • izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v občini Hrastnik,
 • zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko in razširja možnosti za razvoj Občine Hrastnik,
 • ohranitev prebivalstva vsaj v sedanjem obsegu in zmanjševanje demografske ogroženosti občine z ustvarjanjem ustreznih prostorskih in ekonomskih možnosti,
 • Preselitev prebivalstva na nove lokacije, ki so bolj primerne za bivanje in vplivajo na kakovost bivanja in zdravje ljudi (cca 63 gospodinjstev in 137 oseb),
 • povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu ter
 • zmanjšanje onesnaženosti okolja.


Projekt bo prispeval k izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva v občini Hrastnik in k razvoju gospodarstva in podjetništva v občini Hrastnik in regiji Zasavje.

Glede na povečane potrebe zemeljskega plina obeh podjetij,  je družba Plinovodi d.o.o. pričela z aktivnostmi investicije v plinovodno omrežje na projektu Trojane – Hrastnik. »V teku so aktivnosti projektiranja, urejanja stvarno pravnih pravic in pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vzporednega prenosnega plinovoda od Trbovelj do Hrastnika v dolžini 5,8 km, ki predstavlja del načrtovanega prenosnega plinovoda od Trojan do Hrastnika,« je pojasnil Primož Hrastovšek iz družbe Plinovodi. Trenutno že potekajo geodetska dela na trasi od Trbovelj do Hrastnika. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2023, zaključek pa v letu 2024. Nov prenosni plinovod pa bo v prihodnosti omogočal oskrbo uporabnikov tudi z obnovljivimi plini, kot sta sintetični metan in biometan, prav tako bo omogočal oskrbo s plinom, ki bo vseboval zeleni vodik.