Svet za invalide

Svet za invalide 

Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ”Občina po meri invalidov” je primer dobre prakse, kako naj se načela, pravice in dolžnosti, zapisane v Konvenciji, uresničujejo v temeljni lokalni samoupravni skupnosti – občini. Kakšna je odgovornost lokalne skupnosti, je podrobno pojasnjeno v Madridski deklaraciji iz leta 2003, ki poudarja, da se morajo človekove pravice invalidov »v prvi vrsti uresničevati na lokalni ravni, kjer se državljani soočajo s težavami in kjer invalidske organizacije ter invalidi sami opravijo največ svojega dela. Vse moči je potrebno usmeriti v to, da se na lokalni ravni osredotoči na opozarjanje, spodbujanje in izvajanje aktivnosti.«

»NIČESAR O INVALIDIH BREZ INVALIDOV« je vodilo delovanja v dobro invalidov v slehernem okolju, spoštovati ga morajo vsi, ki odločajo o našem skupnem življenju, v kreiranju in izvajanju politike. V njem je izražen želeni odnos do državljanov, občanov-invalidov, ki so pogosto odrinjeni na obrobje in so »nevidni državljani.«

Pri tem gre za imetnika vseh pravic človeka in državljana, osebnost, ki ima pravico biti partner v odločanju o zadevah, ki se tičejo njegovega življenja in dela. V tem vodilu je ne le pravica, temveč tudi obveznost invalidov, da se vključujejo po svojih močeh in tako prispevajo svoj delež.

Zveza delovnih invalidov Slovenije podeli listino »OBČINA PO MERI INVALIDOV« na osnovi utemeljenega predloga društva invalidov občini, ki predhodno izpolni določene pogoje. Po izpolnjevanju pogojev je občina Hrastnik skupaj z Društvom invalidov Hrastnik pridobila listino »Občina po meri invalidov« v letu 2006.

Omenjena listina je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, zato načrtno razvija, spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Na osnovi navedenega je župan imenoval Svet za invalide pri občini Hrastnik tudi za novo mandatno obdobje 2019-2022.

Sestava sveta v omenjenem mandatnem obdobju je naslednja:
- Vojka Šergan, predstavnica Občinskega sveta Občine Hrastnik,
- Rajko ŽAGAR, predstavnik Društva invalidov Hrastnik,
- Alojzija Jordan Simončič, predstavnica društva Sožitje,
- Mateja Horvat Sotlar, predstavnica Doma starejših Hrastnik,
- Andreja Peterlin, predstavnica OŠNHR Hrastnik,
- Suzana Venko, predstavnica Občine Hrastnik,
- Kristina Drstvenšek, predstavnica javnosti,
- Gregor Erman, predstavnik javnosti,
- Jerica Laznik, predstavnica javnosti,
- Tomaž Stradar, predstavnik javnosti.

Predsednica Sveta za invalide v obdobju 2019-2022 je Vojka Šergan.

Naloga sveta je priprava akcijskega načrta za obdobje 2019-2022, spremljanje in koordiniranje dela pri izvrševanju načrta in poročanje o izvrševanju načrta županu in občinskemu svetu vsaj enkrat letno.