Svet za invalide

Svet za invalide 

Občina Hrastnik je leta 2006 s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije prejela naziv »Občina po meri invalidov«, saj pri svojem delu upošteva različnost potreb svojih občanov. Pri tem načrtno razvija, spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kakovosti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost ter za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjenja pravic človeka in državljana.
 
S tem namenom v občini deluje tudi Svet za invalide, katerega naloga je analiza stanja, spremljanje in koordiniranje aktivnosti za uresničevanje Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik ter poročanje o rezultatih.  
 
Na osnovi navedenega je župan imenoval Svet za invalide pri Občini Hrastnik tudi za novo mandatno obdobje 2022–2026.

Sestava sveta v omenjenem mandatnem obdobju je naslednja:
  1. Rajko Žagar, predstavnik Društva invalidov Hrastnik
  2. Alojzija Jordan Simončič, predstavnica Društva Sožitje Hrastnik
  3. Mateja Horvat Sotlar, predstavnica Doma starejših Hrastnik
  4. Nina Lazar, predstavnica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik
  5. Gregor Erman, predstavnik Občinskega sveta Občine Hrastnik
  6. Vojka Šergan, predstavnica Občinskega sveta Občine Hrastnik
  7. Suzana Venko, predstavnica Občine Hrastnik
  8. Kristina Drstvenšek, predstavnica javnosti
  9. Melinda Hajdin, predstavnica javnosti
  10. Zlatko Drnovšek, predstavnik javnosti

Predsednik Sveta za invalide v mandatu 2022-2026 je Gregor Erman, podpredsednica Sveta za invalide je Vojka Šergan.
 
Naloga sveta je spremljanje in koordiniranje dela pri izvrševanju programa ter poročanje o ugotovitvah županu in občinskemu svetu najmanj enkrat letno.