Javni razpisi in naročila

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Datum: 19. maj 2020
Rok za prijavo: 15. junij 2020

zaključen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020 Rok za oddajo vlog: od 19.5.2020 do 9.6.2020 do 15.00 ure, sprememba - podaljšan rok do 15.6.2020 do 15.00 ure Rok za oddajo vprašanj: do 3.6.2020 na naslov obcina.hrastnik@Hrastnik.si Odpiranje vlog: okvirno 10.6.2020, sprememba - okvirno 16.6.2020 Dostop do razpisne dokumentacije: vložišče Občine Hrastnik vam pošlje razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na vaš mail (upoštevanje ukrepov COVID 19) Pomoč pri reševanju vlog po telefonu: predhodna najava na telefon 03 56 54 392 Uvodklikni Javni razpis - klikni Sprememba javnega razpisa - klikni, dne 4.6.2020 (podaljšanje roka za oddajo vlog, širši nabor obratovalnih stroškov) Ukrep - Ohranjanje podjetij in delovnih mest v posebnih situacijah (spremenjen obrazec) - klikni Spremenjen obrazec dne 4.6.2020 Vzorec pogodbe za ukrep ohranjanje podjetij in delovnih mest - klikni (podpisati vsako stran pogodbe, zadnja stran - podpis in žig) Ukrep - Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce - klikni Ukrep - Delovanje zbornic na področju podjetništva in obrti - klikni Vzorec pogodbe - klikni (podpisati vsako stran pogodbe, zadnjo stran podpis+žig)  Vprašanja in odgovori: 1. Ali je oskrbnik planinskega doma upravičen do prijave na javni razpis za povračilo stroškov komunalnih storitev in elektrike v času zaprtja doma? Odgovor: V poglavju VI. Pogoji in kriteriji posameznih ukrepov pod točko 1.2. so navedeni upravičeni stroški, med njimi so dovoljeni tudi obratovalni stroški, in sicer oskrba s pitno vodo, čiščenje in odvodnjavanje komunalnih voda, greznica, odvoz komunalnih odpadkov). DDV ni upravičen strošek. Vlagatelji morajo izpolnjevali tudi druge splošne pogoje javnega razpisa (niso v stečajnem ali likvidacijskem postopku, imajo poravnane obveznosti do RS in občine na določen termin - do datuma ko so prenehali opravljati dejavnost zaradi COVID 19, poslovanje v letu 2019 pri samostojnih podjetnikih - da negativni poslovni izid ne presega polovice podjetnikovega kapitala, ipd..