Javni razpisi in naročila

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda KRC Hrastnik

Datum: 23. maj 2020
Rok za prijavo: 02. junij 2020

zaključen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Občinskega sveta Občine Hrastnik na podlagi 21. in 23. člena Statuta Javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, z dne 4.3.2010 in  11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik (UVZ, št. 10/20) objavlja Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik (m/ž) Za direktorja centra  je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela centra in ima vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje:
- visoko ali univerzitetno izobrazbo,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih delovanja centra ali najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih,
- predložiti mora program dela centra. Delovno mesto direktorja centra se sklene za določen čas, za čas trajanja 5 - letnega mandatnega obdobja. Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter program dela naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi  na  naslov :Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik s pripisom »Prijava za razpis  direktorja«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15. dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo opravljena izbira kandidata.
                                 Občinski svet Občine Hrastnik
                        Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
                          imenovanja in administrativne zadeve