Javni razpisi in naročila

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Datum: 08. avgust 2022
Rok za prijavo: 12. september 2022

zaključen
Občina Hrastnik je na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21; v nadaljevanju SZ-1) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21; v nadaljevanju: Pravilnik) objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa so stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list prazna, izpraznjena oziroma na novo pridobljena. Stanovanja se bodo oddajala glede na razpoložljivost primernih stanovanj in število upravičencev na prednostnih listah.
 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, in sicer:
  • lista A - brez plačila varščine  in
  • lista B  - s plačilom varščine.
Prednostna lista, ki bo oblikovana na podlagi javnega razpisa, bo veljavna do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
 
Prosilci lahko oddajo vloge do vključno 12 .9. 2022 do 15. ure v vložišče Občine Hrastnik ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
 
Prosilec pridobi pravico do neprofitnega stanovanja z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
  • sodelovanje in uspeh na javnem razpisu,
  • državljanstvo RS oz. ob upoštevanju vzajemnosti, državljanstvo ostalih članic Evropske unije,
  • stalno prebivališče na območju občine Hrastnik (z izjemami, predvidenimi v samem Pravilniku oz. besedilu konkretnega razpisa),
  • izpolnjeni ostali splošni pogoji, navedeni v javnem razpisu.
Ob tem je pomembno, da pri odločanju o zahtevkih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem na posameznem razpisu ne gre le za odločanje o izpolnjevanju pogojev prosilcev, temveč se v postopku odloča tudi o uvrstitvi oz. neuvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja na konkretnem javnem razpisu, na podlagi kriterijev in meril za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer, ki so navedena v javnem razpisu.