Medobčinski organ

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

Z dnem 01.07.2009 je začel delovati Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje, ki so ga z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2009, z dne 20.03.2009 in Uradnem vestniku Zasavja št. 6/2009, z dne 10.03.2009 ustanovile Občina Hrastnik, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Sedež medobčinskega inšpektorata je v Občini Trbovlje, Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje.


Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge, katere jim nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o javnem redu in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa ter Zakon o prekrških. Slednji kot organizacijski predpis določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo kot prekrškovni organ odločal o prekrških v postopku s plačilnim nalogom in postopku z odločbo.

Najpogostejši bo nadzor nad občinskimi odloki ki določajo:
- nadzor nad občinskimi cestami,
- nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,
- nadzor nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb,
- nadzor nad drugimi občinskimi predpisi.

V področje dela Medobčinskega redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad mirujočim prometom skladno z določbami Zakona o varnosti cestnega prometa, kjer redarji, kot pooblaščene osebe prekrškovnega organa pri opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila, ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter seveda ukrepe določene z občinskimi predpisi.

Pri izvrševanju nalog bo organ skupne občinske uprave nastopal kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, pri reševanju upravnih nalog pa bo moral ravnati po usmeritvah župana oz. druge s strani župana pooblaščene osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.

V okviru inšpektorata in redarstva delujejo vodja - inšpektor in dva redarja. Vsi zaposleni bodo delovali na območju vseh občin ustanoviteljic in nadzorovali izvajanje zgoraj navedenih predpisov.  Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti  in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
- izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
- odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin. Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge po določbah Zakona o občinskem redarstvu in so pristojni:
- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi obvestila občinske uprave oziroma prejetih vlog. Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče dati neposredno na naslov Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali na sedežu občin ustanoviteljic, pisno, po telefonu ali po e-pošti.  Inšpektor mora obravnavati vse vloge, tudi anonimne prijave in varovati tajnost vlagatelja. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

Morebitne prijave je mogoče podati pisno ali po elektronski pošti mir@trbovlje.si.


Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje
Ulica 1. junija 36
1420 Trbovlje

T  0820 507 94, 0820 507 95
F  0820 507 97
I  www.trbovlje.si
E  mir@trbovlje.si 

POSLOVNI ČAS

Ponedeljek: 7.30 - 14.30

Torek: 7.30 - 14.30

Sreda: 7.30 - 16.30

Četrtek: 7.30 - 14.30

Petek: 7.30 - 12.30

 

URADNE URE

Ponedeljek: 8.00 - 10.00

Sreda: 8.00 - 10.00 in 14.00 - 16.00

Petek: 8.00 - 10.00