Oddelki občinske uprave

Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve

Vodja oddelka: Tea Primon

T  03 56 54 355
E  tea.primon@hrastnik.si

Izvirne naloge oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve:

 • opravlja naloge s področja razvojnih projektov občine,
 • pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja,
 • pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami,
 • opravlja splošne pravne naloge,
 • nudi strokovno pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
 • ureja premoženjsko pravne zadeve,
 • ureja kadrovske zadeve,
 • pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka,
 • opravlja naloge s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma,
 • pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj, ter koordinira dela z institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo predloga načrta stanovanjske politike občine,
 • opravlja naloge gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine,
 • opravlja naloge gospodarjenja z zgradbo občinske uprave,
 • opravlja naloge s področja energetike,
 • opravlja naloge s področja digitalizacije občine in naloge v zvezi z informatizacijo občinske uprave,
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
 • sodeluje pri organizaciji in koordinaciji GJS,
 • sodeluje pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči,
 • načrtuje in koordinira sodelovanje z medobčinskimi institucijami,
 • opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.

Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Vodja oddelka: Suzana Venko

T  03 56 54 366
F  03 56 54 369
E  suzana.venko@hrastnik.si

Izvirne naloge oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve:

 • opravlja naloge s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, socialnega varstva, osnovnega zdravstva in lekarništva ter opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij,
 • izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda, s področja dela oddelka,
 • opravlja naloge s področja dela z mladimi in starejšimi,
 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativno tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, občinski svet in direktorja občinske uprave,
 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativno tehnična opravila za občinski svet in njegova delovna telesa ter za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
 • nudi strokovno in administrativno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
 • opravlja strokovne naloge s področja javnih naročil,
 • opravlja naloge načrtovanja in organiziranja informiranja javnosti,
 • organizira in izvaja protokolarne zadeve,
 • izvaja strokovne naloge s področja javnih del,
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
 • pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka,
 • opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Vodja oddelka: Tomaž Sihur

T  03 56 54 371
F  03 56 54 369
E  tomaz.sihur@hrastnik.si

Izvirne naloge oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe:

 • pripravlja programska izhodišča, smernice in mnenja v postopkih priprave prostorskih aktov,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • izdaja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • izdaja projektne pogoje, soglasja in mnenja za posege v prostor in gradnjo objektov,
 • pripravlja izvedbeno projektno dokumentacijo za načrtovane posege v prostor,
 • vodi evidence predpisane s področnimi predpisi,
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • skrbi za varstvo okolja in zmanjševanje okoljskih bremen, skladno z Zakonom o varstvu okolja
 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo,
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • skrbi za pripravo okoljskih naložb,
 • organizira in koordinira gospodarske javne službe,
 • gospodari z objekti komunalne infrastrukture,
 • upravlja občinske ceste, parkirišča in druge javne površine,
 • določa projektne pogoje in daje soglasja/mnenja za posege v prostor in priključitve, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • načrtuje in koordinira javna dela s področja pristojnosti oddelka,
 • načrtuje in vodi investicije ter projekte občinskega pomena na področju gospodarske javne infrastrukture,
 • pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč in odmerja komunalni prispevek,
 • skrbi za urejanje in razvoj prometa in prometne infrastrukture,
 • izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti) in s področja obrambnih priprav.
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
 • pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka,
 • opravlja administrativna opravila za organe občinskega sveta,
 • opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.

Oddelek za proračun, finance in administrativne zadeve

Vodja oddelka: Lara Gornik

T  03 56 54 381
F  03 56 54 369
E  lara.gornik@hrastnik.si

Izvirne naloge oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve:
 • opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo, postopek sprejemanja in izvajanje proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
 • pripravlja finančna poročila, zaključni račun proračuna, polletno  in letno poročilo,
 • izvaja naloge na področju finančnih, računovodskih in proračunskih opravil
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine,
 • pripravlja letna statistična poročila,
 • koordinira priprave finančnih načrtov proračunskih uporabnikov,
 • koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračunskih sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih,
 • spremlja gibanje sredstev na zakladniškem računu občine in skrbi za gospodarjenje z likvidnimi sredstvi proračuna,
 • zagotavlja opravljanje nalog v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje,
 • opravlja naloge v zvezi s sprejemom in odpravo pošte ter arhiviranjem za potrebe občinskih organov,
 • vodi evidenco o upravnih stvareh,
 • pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, s področja dela oddelka
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz delovnega področja oddelka in daje mnenje k oblikovanju cen s področja nalog, ki jih zagotavlja občina,
 • opravlja administrativna opravila za organe občinskega sveta,
 • opravlja druge strokovne naloge, ki po svoji naravi sodijo v delovno področje oddelka.

Služba za odnose z javnostmi

Kaja Čop
Administrator V za splošne zadeve in odnosi z javnostjo

03 56 54 353
E   
povezani@hrastnik.si
     kaja.cop@hrastnik.si