Seje

10. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 13.2.2020

13. februar 2020 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 10. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 19.12.2019, in Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 19. 12. 2019

2. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik – 2. obravnava

4. Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP KO04 – predlog sklepa

5. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi:

- števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik; - cen programov vzgoje in varstva otrok  v Vrtcu Hrastnik;

6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

7. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam:

  • storitev pomoči na domu za leto 2020, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;
  • storitev dodatnih nalog za leto 2020, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;

8. Pravilnik za kmetijstvo:

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik
  • Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik – čistopis;

9. Volitve in imenovanja:

  • Imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
  • Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma starejših Hrastnik;
  • Sklep o določitvi: - meril za nadomestila volilnim organom za izvedbo nadomestnih volitev v svet KS Steklarna;

10. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)