Seje

12. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 28.5.2020

28. maj 2020 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 12. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 11. redne seje OS Občine Hrastnik (2.4. 2020), zapisnika 5. korespondenčne seje OS Občine Hrastnik (od 14.4.2020 do 20.4.2020) in pregled realizacije sklepov sprejetih na 11. redni seji OS občine Hrastnik (2.4.2020)

2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

 • Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2019;
 • Obravnava in sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2019

3. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2019 – poročilo bo podano ustno;

4. Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obravnava in sprejem:

 • Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2019;
 • Predlog Programa dela Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2020;

5. Sistem zaščite in reševanja v občini Hrastnik – obravnava in sprejem:

 • Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2019;
 • Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2020;

6. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik – obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2019;

7. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov za leto 2019:

8. 1. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 – skrajšani postopek

9. Volitve in imenovanja:

 • Imenovanje članov v Nadzorni svet KSP Hrastnik d.d.,
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Glasbena šola Hrastnik,
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Vrtec Hrastnik,
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec,
 • Izdaja mnenja k kandidatom za ravnatelja OŠ NHR Hrastnik.

Posnetek seje (video)