Seje

14. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 24. 9. 2020)

24. september 2020 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 14. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 13. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 1. 7. 2020, zapisnika 6. Korespondenčne seje občinskega sveta, izvedene v dneh od 10. do 13. 8. 2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 13. Redni seji Občinskega sveta O

2. Seznanitev s koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in s Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodn

4. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta zasavske regije – prva obravnava

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 – seznanitev

8. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)