Seje

23. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 10. 2. 2022)

10. februar 2022 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 23. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 23. 12. 2021, zapisnika 9. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 17. 1. do 19. 1. 2022 in 10. korespondenčne seje, izvedene v dneh od 24. 1. do 26. 1. 2022 ter pregled realizacije sklepov s

2. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »RESNICE S5« (Občina Hrastnik)

3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)

4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam: storitev pomoči na domu za leto 2022, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik ter storitev dodatnih nalog za leto 2022, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje, enota Hrastnik

5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – druga obravnava

6. Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022

7. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zasavka ljudska univerza

Gradivo bo posredovano naknadno.

8.Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude