Seje

24. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (sreda, 6. 4. 2022)

06. april 2022 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 24. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 10. 2. 2022 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 23. redni seji OS Občine Hrastnik

2. Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2021 – obravnava in sprejem

Gradivo je na voljo TUKAJ.

3. Spodbujanje zadružne oblike povezovanja v samooskrbne energetske skupnosti

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza – skrajšani postopek

5. Izdaja soglasij k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov

6. Realizacija akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2019-2022 v letu 2021 – obravnava in sprejem

7. Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022, Podelitev stavbne pravice na območju OIC Steklarna-TKI

8. Volitve in imenovanja: Izdaja soglasja k imenovanju direktorja Komunale Hrastnik d.o.o.

9. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude