Seje

27. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 6. 10. 2022)

06. oktober 2022 | 00:00 | Galerija Delavskega doma HrastnikSklic 27. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 23. 6. 2022, zapisnika 11. korespondenčne seje OS (izvedene v dneh od 29. 8. do 1. 9. 2022) in pregled realizacije sklepov sprejetih na 26. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – seznanitev

4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Hrastnik – skrajšani postopek

5. Premoženjsko pravne zadeve: Podelitev stavbne pravice na območju obrtno industrijske cone Podkraj, Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

6. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših Hrastnik, Imenovanje nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo, Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta

7. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude