Seje

7. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v torek 24.9.2019

24. september 2019 | 00:00 | Sejna soba Podjetniškega inkubatorja Hrastnik, Cesta 1. maja 83, HrastnikSklic 7. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 27.6. 2019 in Pregled realizacije sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 27. 6. 2019

2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP HR94 – druga obravnava

Druga gradiva za to točko so na voljo na spletni strani OPPN.

3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik – prva obravnava

4. Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi projekta v NRP 2019 – 2022

5. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hrastnik v obdobju januar – junij 2019

6. Obravnava in sprejem Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2019

7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – druga obravnava

9. Predstavitev predloga pokrajinske zakonodaje in oblikovanje stališča predloga Občinskega sveta Občine Hrastnik

Osnutki zakonov so objavljeni na spletni strani http://www.pokrajine.si

10. Informacije župana o aktualnih zadevah

11. Vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)