Seje

9. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 19.12.2019

19. december 2019 | 00:00 | Mladinski center HrastnikSklic 9. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 14.11.2019, in Pregleda realizacije sklepov sprejetih na 8. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 14. 11. 2019

2. Obravnava in sprejem Letnega program izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2020;

5. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2020 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik

6. Obravnava in sprejem Poročila o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis ter seznanitev z odpisom terjatev za poslovne prostore

7. Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik v letu 2020

8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Hrastnik v letu 2020

9. Obravnava in sprejem Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2019-2022

10. Obravnava in sprejem Pravilnika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela

11. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik

13. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)