Aktualno

JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve UN območja Steklarne Hrastnik in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev: od 9. julija do vključno 14. avgusta 2020 v sejni sobi (prvo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si)

Javna obravnava: 29. 07. 2020ob 16:00 uri, v Delavskem domu na Logu v Hrastniku (KINO)

Vlada Republike Slovenije je 8. julija izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 9. julija 2020.
Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če:
- se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,
- od 10 do največ 50 ljudi; Sklicatelj mora obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.
Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).
Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.
 
Na podlagi navedenega, za potrebe zagotavljanja varnosti za zdravje ljudi, zainteresirano javnost naprošamo, da predhodno (v kolikor je mogoče) najavi udeležbo na javni obravnavi na tel. št. 03 565 43 70/03 565 43 53 ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si.

Pripombe in predlogi: V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z vpisom zadeve »PRIPOMBA NA SD UN STEKLARNE HRASTNIK«. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

OBRAZEC - PRIPOMBE (klik)
PRIVOLITEV PRIPOMBODAJALCEV ZA JAVNO OBJAVO OSEBNIH PODATKOV (klik)
OSTALO GRADIVO JE NA VOLJO NA POVEZAVI (klik).