Aktualno

Javno naznanilo o javni objavi in javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3


Javno naznanilo o javni objavi in javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3

Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 (PAID: 3353) se je pričela s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 31/22 z dne 29. 12. 2022. Pobudo za pripravo je podala HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

Javno naznanilo - klik. 

Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba prostora in določijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev in načrtovanje sončne elektrarne Prapretno 3. Predvidena prostorska ureditev, ki pogojuje tudi spremembo namenske rabe prostora, je načrtovana na razvrednotenem območju in je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine, javnim interesom, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami, ni v nasprotju s strateškimi dokumenti države, ki se nanašajo tako na področje prostorskega razvoja kot energetike, akcijskimi programi za izvajanje omenjenih strategij, občinskim prostorskim planom, lokalnim energetskim konceptom in razvojnim programom regije ter gre za umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, vključno z objekti in napravami, potrebnimi za njeno delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje energetske infrastrukture skupaj s pomožnimi inženirskimi objekti.Z javnim naznanilom Občina Hrastnik naznanja javno objavo in javno razgrnitev:
- dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 (PAID: 3353), ki ga je pod štev. proj. 258-2022, oktober 2023, izdelal URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje in
- Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3 (SEP 3), ki ga je pod štev. proj. HIPA-8431/2022, februar 2023, dopolnitve avgust 2023 na podlagi mnenja MOPE št. 35409-727/2022-2550-6 z dne 27. 7. 2023, izdelal HSE INVEST d.o.o..Javna objava in javna razgrnitev: od 19. oktobra 2023 do vključno 17. novembra 2023

 

Javna obravnava: v ponedeljek, dne 06. 11. 2023, ob 17. uri, v prostorih podjetniškega inkubatorja v Hrastniku, na naslovu Cesta 1. maja 83.

 

Vljudno vabljeni.