Aktualno

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI dopolnjenega osnutka OPPN Spremembe in dopolnitve UN območja Steklarne Hrastnik in Okoljskega poročila

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN) se je pričela s sprejemom sklepa o začetku priprave, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 15, z dne 25. 5. 2018. Pobudo za pripravo OPPN je podala Steklarna Hrastnik, d. o. o. Območje OPPN obsega območje tovarne steklarne na naslovu Cesta 1. maja 14 in spremljajočih objektov v južnem delu mesta Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (UVZ, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR116.
 
Območje EUP HR116 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahajajo poslovni in proizvodni objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski akt ne zadošča razvojnim potrebam uporabnika prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki sledijo napredku tehnike in so usklajeni z zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih rezerv, za kar je potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za navedeno območje.
 
JAVNO NAZNANILO (KLIK)