Aktualno

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI: Elaborat lokacijske preveritve na območju EUP TU21

Občina Hrastnik z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi

Elaborata lokacijske preveritve (v nadaljevanju Elaborat) za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP TU21 

Območje elaborata z identifikacijsko številko 1734 vključuje naslednje zemljiške parcele oziroma njihove dele:
- katastrska občina: 1858 Turje, parcelne številke: 403/11, 403/13, 397/3, 403/6, 403/9, 403/1, 403/2, 1621/2, 403/10, 403/5,
na katerih želi investitor zgraditi enostanovanjsko stavbo.

Javna razgrnitev Elaborata bo potekala od 16. 11. do vključno 1. 12. 2020. Elaborat bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Hrastnik (I. nadstropje), Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik v delovnem času občinske uprave ter na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si).

V času trajanja javne razgrnitve javnost lahko poda pripombe na Elaborat v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ali na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si, z oznako »Pripombe na lokacijsko preveritev, id. št. 1734«. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in  priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 1. 12. 2020.

Občina Hrastnik bo po poteku javne razgrnitve preučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Hrastnik in na oglasni deski Občine Hrastnik in ga skupaj z mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Hrastnik.

JAVNA RAZGRNITEV (klik)