Aktualno

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP na območju »NOVI DOM« v Hrastniku

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP na območju »NOVI DOM« v Hrastniku (EUP HR122)

1. Občina Hrastnik z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju  »NOVI DOM«  (Občina Hrastnik). Elaborat je izdelan s strani podjetja Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Odgovorni prostorski načrtovalec: Dušan Blatnik, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0935 PA PPN. Elaborat ima dodeljeno Identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 2685.

2. Območje Elaborata vključuje zemljiški parceli 1022 in 1024/4, obe k.o. Hrastnik mesto.

3. Namen lokacijske preveritve je individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik za EUP HR 122, glede oblike strehe za dosego gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta.

Na mestu večnamenskega objekta iz leta 1945, v ulici Novi dom, namerava Občina Hrastnik, v sodelovanju z zasebnim investitorjem, obstoječi objekt porušiti in zgraditi nov večstanovanjski objekt. Nova večstanovanjska stavba bo zasnovana kot objekt z visoko energetsko učinkovitostjo. Ta za svoje delovanje z zelo majhno količino energije potrebuje kompaktno zasnovo, z dobrim razmerjem med ogrevanim volumnom in površino toplotnega ovoja. Zato je načrtovana večstanovanjska stavba predvidena brez mansarde in z ravno streho, medtem ko veljavni Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16) na tem območju predpisuje dvokapnico.

4. Javna razgrnitev Elaborata: od 14. 1. 2022 do vključno 30. 1. 2022
    • v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik v delovnem času občinske uprave ter
    • na spletni strani Občine Hrastnik (KLIK).

5. V času trajanja javne razgrnitve javnost lahko poda pripombe na Elaborat. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 30. 1. 2022.