Aktualno

Javno naznanilo: Rok za podajo predlogov na izhodišča za pripravo SD ZN ob Bobnu se izteče 15. maja

Predmet izhodišč je predvidena sprememba določil veljavnega Zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 8/08), tako da se omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev, dostopnih poti in njihove navezave na regionalno cesto.
 
Občina Hrastnik je z javnim naznanilom, štev.: 3505-3/2019 z dne 28. 9. 2020, seznanila zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da vodi postopek za začetek priprave OPPN SD ZN ob Bobnu in jih vabi k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19, z Odlokom Vlade RS o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020 z  dne  18. 10. 2020), je Občina Hrastnik z javnim naznanilom, štev.: 3505-3/2019 z dne  27. 10. 2020, podaljšala čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb, in sicer tako, da se objava konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije.

Izhodišča so, z namenom seznanitve in sodelovanja zainteresirane javnosti in drugih udeležencev urejanja prostora pri oblikovanju, javno objavljena od 1. 10. 2020 dalje. V tem času so lahko zainteresirana javnost in drugi udeleženci urejanja prostora podali pisne predloge in pripombe na objavljeno gradivo. Do izdaje tega naznanila je Občina Hrastnik že pridobila usmeritve nosilcev urejanja prostora ter zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti in drugih udeležencev urejanja prostora v obliki zbiranja predlogov in pripomb.
 
Javna objava in rok za podajo predlogov in pripomb se konča 15. 5. 2021.

JAVNO NAZNANILO (KLIK)

POVEZAVA DO OPPN (KLIK)