Aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt Sanacija kamnoloma Boben – predhodna faza

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sanacija kamnoloma Boben (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

 

Pobudnik izdelave OPPN je lastnik kamnoloma in imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Boben. Izhodišča je pripravilo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, »Izhodišča in pobuda za pripravo OPPN – Sanacija kamnoloma Boben«, julij 2020.

 

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

 

Objava izhodišč: od 7. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020 (Vpogled na Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru (03) 565 43 70)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 6. 11. 2020.

GRADIVO JE NA VOLJO NA POVEZAVI.