Aktualno

Občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko – predhodna faza

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

 

Pobudnik izdelave OPPN je imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, apnenca in laporja za industrijske namene, na območju pridobivalnega prostora Retje - Plesko. »Izhodišča za občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik«, september 2020« je izdelal LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

 

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe na predstavljena izhodišča za pripravo OPPN.

 

Objava izhodišč: od 14. 10. 2020 do vključno 13. 11. 2020 (vpogled na Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru (03) 565 43 70)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 13. 11. 2020


GRADIVO JE NA VOLJO NA POVEZAVI.