Aktualno

Participatorni proračun letos v vseh desetih krajevnih skupnostih


Načinov vključevanja občanov v postopke odločanja v občini je veliko, najnaprednejši med njimi pa je participatorni proračun. Gre za mehanizem, preko katerega lahko občani direktno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev na način, da sami predlagajo projekte in nato med njimi tudi izbirajo z glasovanjem. Gre za mednarodno uveljavljen način vključevanja v postopke odločanja, ki se v nekaterih slovenskih občinah izvaja že več kot 20 let, v občini Hrastnik pa se bo po uspešni izvedbi v krajevni skupnosti Podkraj v letih 2019 in 2020 izvajal ponovno. Tokrat se boste k sodelovanju lahko priključili vsi prebivalci občine Hrastnik, saj bo izveden v vseh desetih krajevnih skupnostih. Občina Hrastnik bo za izvedbo participatornega proračuna vsaki krajevni skupnosti namenila 5.000 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu občine za leto 2022.

Participatorni proračun je razdeljen na štiri faze:

1. faza: Zbiranje predlogov
Do 10. 9. 2021 lahko občani na za to namenjenem obrazcu oddate predlog za investicijo v krajevni skupnosti. Obrazec, ki se nahaja na hrbtni strani tega obvestila, izpolnite in pošljete na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, s pripisom 'Za participatorni proračun' ali skeniranega pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, prav tako s pripisom 'Za participatorni proračun'. Lahko ga oddate tudi osebno na vložišču Občine Hrastnik. Obrazec najdete tudi na spletni strani Občine Hrastnik, www.hrastnik.si. Predlogi morajo ustrezati določenim kriterijem – ocenjene vrednosti ne smejo presegati finančnih okvirjev, hkrati pa morajo biti namenjeni izboljšanju kakovosti bivanja vseh prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.
 
2. faza: Evalvacija
Vse prispele predloge bodo skupaj s predsedniki krajevnih skupnosti do 11. 10. 2021 pregledale občinske strokovne službe in ocenile, kolikšen strošek bi predstavljala izvedba vsakega izmed njih. Preverilo se bo tudi skladnost s kriteriji in izločilo neustrezne predloge.

3. faza: Odločanje

Občani v fazi odločanja med predlogi, ki ustrezajo kriterijem, glasujejo za tiste, ki so po njihovem mnenju najboljši oziroma najbolj koristni. Postopek je zelo podoben volitvam, saj poteka na predhodno določen datum, izpolniti pa je potrebno glasovnice in jih odložiti v za to namenjene skrinjice. Kot rezultat glasovanja se oblikujejo prioritetne liste, na katerih so predlogi razvrščeni glede na število prejetih glasov. Glasovanje bo v vseh krajevnih skupnostih potekalo v drugi polovici novembra, točen datum pa bo predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti.

4. faza: Izvedba

V procesu priprave naslednjega proračuna se vanj direktno umestijo projekti iz prioritetnih list, in sicer od tistih z največ glasovi navzdol, dokler skupna vrednost ne zapolni predvidenega finančnega okvira. Ko je proračun sprejet, je občina v istem letu zavezana k izvedbi teh projektov. V proračunu občine za leto 2022 bodo torej umeščeni vsi projekti, ki se bodo v tem letu tudi izvedli.
 
Vabimo vas k razmisleku o tem, kakšni projekti bi pripomogli k dvigu kvalitete bivanja v vaši krajevni skupnosti, ter da oddate svoj predlog. Naj se izvedejo najboljši!

Več informacij o izvedbi participatornega proračuna v občini Hrastnik lahko občanke in občani dobijo pri predsednicah in predsednikih krajevnih skupnosti ter na Občini Hrastnik na telefonski številki 03/56 54 383 ali na e-naslovu obcina.hrastnik@hrastnik.si.

PARTICIPATORNI PRORAČUN LETAK (klik)
OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA (klik)