Aktualno

Pojasnilo občine: Cena košarice komunalnih storitev med najnižjimi v regiji

Na Občino Hrastnik je bilo naslovljeno vprašanje glede cen komunalnih storitev, kot odgovor podajamo širšo obrazložitev metodologije oblikovanja cen in primerjavo končnega mesečnega stroška.

Metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev teh javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019; v nadaljevanju: Uredba MEDO). V skladu s 5. členom Uredbe MEDO mora ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagati izvajalec javne službe z elaboratom in jo predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Omrežnina oziroma cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture (GJI) s katero se posamezna gospodarska javna služba izvaja, vodarina oziroma cena storitve javne službe pa del cene, ki se nanaša na opravljanje storitev posamezne javne službe in v skladu z Uredbo MEDO lahko obsega zgolj stroške, ki jih je z opravljanjem storitev posamezne javne službe mogoče povezati.
 
Zadnja sprememba cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (GJS), ki jih na območju Občine Hrastnik izvaja KSP Hrastnik d.d., je bila izvedena 1 .8. 2020, cene gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih na območju Občine Hrastnik izvaja javno podjetje CEROZ d.o.o., pa so nespremenjene od 1. 4. 2019.
 
Kot je razvidno iz Elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik, junij 2020, pripravljavca KSP Hrastnik d.d., ki so javno dostopni na http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/, je povišanje stroškov komunalnih storitev v delu, ki se nanaša na uporabo GJI, posledica pričetka uporabe nove gospodarske javne infrastrukture, za katero je občina izvajalcu GJS dolžna zaračunati najemnino najmanj v višini amortizacije te GJI. Del cene, ki se nanaša na izvajanje storitev posamezne GJS, in je prihodek izvajalca javne službe, je višji predvsem zaradi povečanja neposrednih stroškov storitev ter stroškov dela, zaradi povišanja plač na podlagi kolektivne pogodbe, sprememb Zakona o minimalni plači ter dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije koronavirusa.
 
Primerjava končnega mesečnega stroška nekaterih uporabnikov komunalnih storitev na območju Občine Hrastnik v € z 9,5% DDV in upoštevano subvencijo omrežnine pred in po spremembi cen, je razvidna iz naslednje tabele:


Za 3-člansko družino, ki je uporabnik vseh osnovnih komunalnih storitev v občini, znaša mesečni strošek (pri porabi pitne vode 4,5m3/osebo/mesec) 44,44€ na mesec, kar je 7,67 € več od stroška pred podražitvijo, in znaša 0,50 € na osebo na dan. Morebitna nihanja mesečnih stroškov oziroma odstopanja od navedenih sprememb stroškov so odvisna tudi od količine opravljenih storitev za posameznega uporabnika v določenem mesecu (npr. količine porabljene pitne vode).
 
Iz Analize učinkovitosti in ekonomičnosti preoblikovanja KSP Hrastnik, ki jo je za Občino Hrastnik v oktobru 2020 pripravil Inštitut za javne službe, in je javno dostopna na POVEZAVI (klik), izhaja, da je primerjalna analiza izvajanja občinskih javnih služb varstva okolja za leto 2019 pokazala, da so stroškovne cene KSP Hrastnik d.d. nižje od cen analiziranih izvajalcev, na področju odvajanja komunalne odpadne vode celo med najnižjimi med analiziranimi izvajalci, na področju zbiranja komunalnih odpadkov pa tudi pod povprečjem analizirane skupine izvajalcev. Cena košarice komunalnih storitev je prav tako med najnižjimi v regiji.
 
Z namenom vpliva veljavnih cen na standard storitev in dolgoročno zanesljivost izvajanja storitev, bo za Občino Hrastnik v prihodnjih mesecih izvedena tudi poglobljena primerjalna analiza izvajanja javnih služb varstva okolja ter analiza zadovoljstva uporabnikov s storitvami ter ustreznostjo razmerja med ceno in kakovostjo storitev.