Aktualno

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu - predhodna faza

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu. Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17).

Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.
 
Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec predloga izhodišč je FIN ARS d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, št. proj. 40-2019, 21. 7. 2020.

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.
 
Objava predloga izhodišč: od 01. 10. 2020 do 21. 10. 2020
Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 21. 10. 2020.

GRADIVO JE NA VOLJO NA POVEZAVI.