Aktualno

Vključitev javnosti v pripravo osnutka OPPN za sončno elektrarno Prapretno 3


OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA SONČNO ELEKTRARNO PRAPRETNO 3

Občina Hrastnik z javnim naznanilom seznanja javnost o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 in jo poziva k sodelovanju pri pripravi osnutka.

Občina Hrastnik vodi postopek priprave za OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, in sicer Občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3 (v nadaljnjem besedilu: OPPN SEP3). Postopek priprave prostorskih aktov določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021).

Pobudo za pripravo OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije skladno z 131. členom ZUreP-3 je za območje zaprte deponije elektrofiltrskega pepela Prapretno podala HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje. Investitor izdelave OPPN SEP 3 je Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana, izdelovalec pa URBANISTI, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje in HSE INVEST, d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor.

Priprava OPPN SEP3 se je pričela s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravi OPPN SEP3, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 31 z dne 29. 12. 2022 (klik)

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) PH09, PH10 in del PH11 skladno z opredeljeno namensko rabo prostora ne dopušča umestitve sončne elektrarne in določa za večji del obravnavanega območja obvezno izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za drug namen. Umestitev sončne elektrarne je pogojena s spremembo obstoječe namenske rabe prostora in določitvijo ustreznih prostorskih izvedbenih pogojev. 130. in 131. člen ZUreP-3 predstavljata pravno podlago za spremembo namenske rabe prostora brez predhodne spremembe OPN ob izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev.

Predvidena prostorska ureditev, ki pogojuje tudi spremembo namenske rabe prostora, je načrtovana na razvrednotenem območju in je v skladu s cilji prostorskega razvoja občine, javnim interesom, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami, ni v nasprotju s strateškimi dokumenti države, ki se nanašajo tako na področje prostorskega razvoja kot energetike, akcijskimi programi za izvajanje omenjenih strategij, občinskim prostorskim planom, lokalnim energetskim konceptom in razvojnim programom regije ter gre za umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, vključno z objekti in napravami, potrebnimi za njeno delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje energetske infrastrukture skupaj s pomožnimi inženirskimi objekti.

Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN SEP3
Območje OPPN SEP3 zajema zemljišča s parcelnimi številkami 679/2-del, 681/1, 681/2, 678/3, 678/4, 682, 683/2, 683/9, 689/2, 689/3, 689/4, 690/2, vse k.o. 2640-Hrastnik. Okvirna površina območja OPPN je 9,6 ha.

Z OPPN se spreminja podrobnejša namenska raba prostora in določajo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev in načrtovanje sončne elektrarne Prapretno 3 s predvideno nazivno močjo cca 6,5 MWp, katere izgradnja se bo izvajala po posameznih fazah.
  
JAVNO NAZNANILO (klik)
GRADIVO (klik)
OBRAZEC za predloge ali usmeritve (klik)