Stanovanja

Aktualne informacije o stanovanjih v občini Hrastnik

Občina Hrastnik trenutno razpolaga s 308 stanovanji, od katerih se večina nahaja v Hrastniku, manjše število pa na Dolu pri Hrastniku. Povprečna velikost občinskega stanovanja znaša 46 m², poprečna starost je 60 let. Najmanjše stanovanje je samska soba v velikosti 11,50 m², največje stanovanje meri 86 m².
 
V letu 2023 je na platoju Resnica načrtovan pričetek gradnje novega naselja. Predvidenih je šest objektov, od katerih sta dva samostojna in dva dvojna – povezana, skupaj bo novozgrajenih 144 stanovanj. Projekt je zaradi ekonomskih razlogov razdeljen na dve fazi. V prvi fazi se bo gradilo polovico, to je 72 stanovanj, na zahodnem delu platoja – en dvojni in en samostojni objekt, predviden strošek gradnje za prvo fazo pa znaša 11 milijonov evrov.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj (8. 8. 2022)

Občina Hrastnik  je na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21; v nadaljevanju SZ-1) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21; v nadaljevanju: Pravilnik) objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa so stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list prazna, izpraznjena oziroma na novo pridobljena. Stanovanja se bodo oddajala glede na razpoložljivost primernih stanovanj in število upravičencev na prednostnih listah.
 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, in sicer:
  • lista A - brez plačila varščine  in
  • lista B  - s plačilom varščine.
Prednostna lista, ki bo oblikovana na podlagi javnega razpisa, bo veljavna do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
 
Prosilci lahko oddajo vloge do vključno 12 .9. 2022 do 15. ure v vložišče Občine Hrastnik ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
 
Prosilec pridobi pravico do neprofitnega stanovanja z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
  • sodelovanje in uspeh na javnem razpisu,
  • državljanstvo RS oz. ob upoštevanju vzajemnosti, državljanstvo ostalih članic Evropske unije,
  • stalno prebivališče na območju občine Hrastnik (z izjemami, predvidenimi v samem Pravilniku oz. besedilu konkretnega razpisa),
  • izpolnjeni ostali splošni pogoji, navedeni v javnem razpisu.
Ob tem je pomembno, da pri odločanju o zahtevkih za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem na posameznem razpisu ne gre le za odločanje o izpolnjevanju pogojev prosilcev, temveč se v postopku odloča tudi o uvrstitvi oz. neuvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja na konkretnem javnem razpisu, na podlagi kriterijev in meril za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer, ki so navedena v javnem razpisu.

JAVNI RAZPIS (KLIK)