Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik

Cilj investicijskih vlaganj v prenovo objektov je izvedba ukrepov za celovito energetsko prenovo obravnavanih objektov. Na podlagi izvedenih investicijskih ukrepov se pričakuje nižja raba energije ter posledično nižji stroški, ohranjanje vrednosti nepremičnin, izboljšano delovno okolje za zaposlene in obiskovalce ter zmanjšanje izpustov škodljivih emisij v okolje.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si

Opis operacije

Projekt investicijskega vzdrževanja obsega celovito energetsko sanacijo dveh objektov:

 • Vrtec Hrastnik – enota Sonček, Cesta padlih borcev 3, 1430 Hrastnik
 • Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

V letu 2022 se bo izvedla energetska sanacija Vrtca Hrastnik – enote Sonček, ki bo obsegala:

 • Toplotna izolacija ovoja stavbe
 • Sanacija vkopanih kletnih zidov
 • Sanacija strehe
 • Menjava oken
 • Menjava vrat
 • Vgradnja prezračevalnega sistema
 • Sanacija razsvetljave
 • Namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa

V letu 2023 se bo izvedla energetska sanacija Zdravstvenega doma Hrastnik, ki bo obsegala:

 • Energetski management
 • Toplotna izolacija ovoja stavbe
 • Sanacija vkopanih kletnih zidov
 • Sanacija podstrešja
 • Vgradnja prezračevalnega sistema
 • Sanacija razsvetljave
 • Namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa

 

Višina stroškov operacije ter sofinanciranja:

Vrednost operacije (NRP OB034-21-0005 Energetska sanacija Vrtca Sonček in Zdravstvenega doma Hrastnik) znaša 1.276.129,59 EUR, višina sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike znaša 458.758,31 EUR. Operacija bo bremenila proračun Občine Hrastnik v višini 817.371,28 EUR.