MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE VAŠČANOV DOLA PRI HRASTNIKUOPERACIJA: MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE VAŠČANOV DOLA PRI HRASTNIKU

 
Nosilec operacije: Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku
Partner 1: Občina Hrastnik
Partner 2:  Kmetijska zadruga Laško z.o.o., PE Dol pri Hrastniku

EU SKLADI (klik)
 
OPIS OPERACIJE:

Vsekakor gre razlog za operacijo iskati v dejstvu, da se bodo obstoječi prostori nosilca operacije – Društvo upokojencev Dol pri Hrastnik (obstoječi naslov: Cesta VDV-brigade 2, 1431 Dol pri Hrastniku) v sklopu prenove ceste skozi središče Dola pri Hrastniku (predvidoma v naslednjih 2 letih) rušili, zato je potrebno zagotoviti nove prostore. Glede na to, da v lokalnem okolju (ne samo KS Dol pri Hrastniku) delujejo številna društva, javni zavodi in posamezniki, ki nimajo (zaradi neustreznih prostorov) možnosti aktivnega razvoja in delovanja, se je v »glavi« nosilca operacije porodila ideja po vzpostavitvi skupnega medgeneracijskega prostora oz. središče (nova velika sejna soba), z moderno urejeno kuhinjo in klubsko sobo oz. dnevnim prostorom, ki bo omogočil aktivno povezovanje in sodelovanje vseh lokalnih akterjev v želji, da se vzpostavijo dobri temelji za snovanje bogatih, inovativnih in lokalno pomembnih vsebin. V sklopu same prenove oz. vzpostavitve tega medgeneracijskega središča se bo s strani nosilca partnerja operacije – občine Hrastnik opremila velika sejna soba in  pa kuhinja z nakupom sodobnih in varčnih aparatov ter ureditvijo klubske sobe oz. dnevnega prostora. Navedeni prenovljeni prostori bodo omogočili sodelovanje in povezovanje različnih društev, zavodov in posameznikov, prav tako se bodo v teh prostorih odvijali razni dogodki, izobraževalne vsebine in delavnice, ki bodo namenjeni širši javnosti. Glede na to, da se bodo v sklopu nakupljene opreme nabavili tudi nekateri pripomočki za delo raznih lokalnih društev (npr. oprema za kleklanje …), bodo te aktivnosti omogočile aktivno delo raznih društev, ki bodo lahko tudi koristili te skupne prostore. Poleg skupnih prostorov, ki bodo predstavljali medgeneracijsko središče, se bo v sklopu same operacije opremila tudi pisarna Društva upokojencev Dol pri Hrastniku in KS Dol pri Hrastniku. Partner v  operaciji – občina Hrastnik bo za potrebe medgeneracijskega središča kupila fotokopirni stroj.

Glede na to, da so v neposredni bližini tudi prostori Kulturnega doma Dol pri Hrastniku, je del aktivnosti v sklopu same operacije namenjen tudi prenovi tega doma, in sicer nakupa nove informacijske in tehnološke opreme (nakup novega platna, projektorja, ozvočenja, govorniškega odra), ki bo pomenil predvajanja in izvajanja novih, modernejših vsebin. Z nakupom nove opreme bodo obstoječi prostori Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku »dobili« dodano vrednost. V sklopu prenove Kulturnega doma se bodo tudi montirala nova protipožarna oz. ognjevarna varna, ki bodo omogočila večjo varnost udeležencev in obiskovalec samega doma.

Za večjo vključenost različnih ranljivih skupin v aktivnosti operacije, se bodo v novo prenovljenih prostorih odvijale razne delavnice oz. izobraževane vsebine (tudi v obeh sosednjih občinah), in sicer na temo prenosa rokodelskih znanj na mlajše generacije, računalniškega opismevanja (e-naročanje, spletno nakupovanje, elektronska pošta, seznanjanje s spletom in družbenimi omrežji, uporaba pametnih telefonov …) in tečajev angleškega in nemškega jezika, ki bodo namenjena predvsem starejšim in jim z aktivnim vključevanjem v tovrstne vsebine omogočila lažje in dostopnejše življenje. Glede na to, da se bodo v sklopu same operacije opremila tudi kuhinja, bo del izobraževalnih vsebin namenjen tudi ženskam na podeželju in v urbanih okoljih. Gre za delavnice na temo zasavske kulinarike. Eden izmed partnerjev pa bo v navedenih prostorih izvajal tudi delavnice na temo pomena lokalne samooskrbe, temeljnimi zakonitostmi sajenja kulturnih rastlin in balkonskega cvetja ter seznanja s setvenim koledarjem.

Sama operacije se bo zaključila predvidoma v mesecu avgustu 2020 s slavnostjo otvoritvijo prenovljenih prostorov ter prikazom rezultatov delavnic, ki so se v času izvedbe operacije izvajale.

Sama operacije bo potekala v 1 sami fazi, predvidoma od meseca februarja 2020 in se bo izvedla predvidoma v obdobju 6 mesecev oz. najkasneje do 30.08.2019, pri izvedbi aktivnosti pa bodo sodelovali vi trije upravičenci (nosilec in dva partnerja, ki prihajata iz drugih sektorjev), vsak s svojim deležem (vsebinskim in finančnim). Nosilec operacije Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku bo poskrbel za ureditev svoje lastne pisarne, ki bo namenjena le članom društva. Navedeni nosilec operacije bo kril stroške izvedbe nekaterih delavnic in pa pogostitev ob slavnostni otvoritvi prenovljenih prostorov.. Partner Občina Hrastnik bo poskrbela za ureditev in opremo kuhinje in klubske sobe ter pisarne, ki je namenjena Krajevni skupnosti Dol pri Hrastnik, prav tako bo nakupila tudi opremo za ureditev velike sejne sobe. Prav tako bo občina nosilec stroška za nakup nove informacijske in tehnološke opreme za Kulturni dom na Dolu (platno, projektor, ozvočenje, govorniški oder) in nova ognjevarna oz. protipožarna vrata v te prostoru ter stroške izvedbe nekaterih delavnic. 2 partner – KZ Laško z.o.o., s PE na Dolu pri Hrastniku pa bo poskrbel za izvedbo dela delavnic, na temo kmetovanja (seznanjanje s setvenim koledarjem, pomena lokalne samooskrbe, sajenje kulturnih rastlin in balkonskega cvetja. Del teh produktov bo moč videti tudi ob sami otvoritvi prenovljenih prostorov.

Sama operacije vsekakor predstavlja dodano vrednost v lokalnem okolju, saj uporaba novo prenovljenih prostorov na navedeni lokaciji pomeni, da se bo končno vzpostavilo »medgeneracijsko stičišče oz središče«, ki bo omogočilo druženje in povezovanje različnih lokalnih deležnikov kot tudi snovanje lokalno pomembnih vsebin, ki bodo lahko le dopolnjevale kulturno središče na Dolu pri Hrastniku (Zmajeva luknja, Kulturni dom …).

CILJI OPERACIJE:
Kratkoročni cilji operacije so sledeči:
 • Ureditev sejne sobe z nakupom nove računalniške in informacijske opreme (TV, 2 x računalnik, tiskalnik) in kuhinje z nakupom aparatov  ter klubske sobe;
 • Ureditev oz. oprema prostora (pisarne) za Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku in KS Dol pri Hrastniku;
 • Nakup nove informacijske in tehnološke opreme za Kulturni dom na Dolu pri Hrastniku (ozvočenje, platno, projektor, govorniški oder) ter vgradnja novih ognjevarnih oz. protipožarnih vrat;
 • Izvedba različnih izobraževalnih vsebin in dogodkov, tako v prenovljenih prostorih na Dolu pri Hrastniku kot tudi v prostorih obeh sosednjih občin;
 • Nakup pripomočkov za izvedbo delavnic na temo rokodelske dejavnosti (oprema za kleklanje);
 • Slavnostno otvoritev ob zaključku operacije;

Dolgoročni cilji operacije so:
 • Vzpostavitev medgeneracijskega stičišča oz. središča na Dolu pri Hrastniku;
 • Dvig socialnega, družbenega in kulturnega povezovanja in sodelovanja med različnimi lokalnimi deležniki;
 • Prenos znanj iz društev na mlade in različne ranljive skupine kot tudi širše (možnost aktivnega vključevanja različnih ranljivih skupin v družbeno in socialno življenje);

REZULTATI OPERACIJE:
 
Pričakovani rezultati operacije so sledeči.
 • Ureditev medgeneracijskega središča oz. stičišča na Dolu pri Hrastniku (oprema velike sejne sobe, ureditev moderne kuhinje z nakupom sodobnih in varčnih aparatov, opreme klubske sobe oz. dnevnega prostora za druženje);
 • Nakup opreme in sodobnejše tehnologije za Kulturni dom na Dolu pri Hrastniku (vzpostavitev dodane vrednosti za kulturno prenovo v navedenem urbanem naselju);
 • Vzpostavitev prijaznejše infrastrukture za vaščane Dola pri Hrastniku (dvig socialne in družbenega utripa na Dolu pri Hrastniku;
 • Organizacija izobraževalnih vsebin za aktivno vključevanje ranljivih skupin;

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE:
 
Podatek
Faza1

Faza 2

Skupaj
Skupna vrednost (upravičeni in neupravičeni stroški) (EUR)
49.664,75

 

49.664,75
Ocenjen znesek upravičenih stroškov operacije (EUR)
41.538,11

 

41.538,11
Ocenjen znesek neupravičenih stroškov operacije (EUR)
8.126,64

 

8.126,64
Vrednost sofinanciranja (zaprošena CLLD sredstva)
33.230,49

 

33.230,49
Predvidena lastna udeležba (EUR)
8.307,62

 

8.307,62