Mlakarjevo stanovanje – obnova muzejske enote

Št. 322-0003/2022
Hrastnik, 5.7.2022

 
PREDSTAVITEV OPERACIJE OZ. PROJEKTA

 


Naziv operacije: Mlakarjevo stanovanje – obnova muzejske enote
 

Nosilec operacije: OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
 

Partnerji operacije:
-  Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perkmandeljc Trbovlje, Nasipi 51, 1420 Trbovlje
-  Goran Grešak, s.p., trgovina na debelo in drobno Jagoda Hrastnik
 

Projektno obdobje:   17. 5. 2022 do 10. 10. 2022 (prva faza)
 

Vrednost operacije:             104.633,81 eur
 


Vrednost sofinanciranja - EKSRP:                    49.999,64 eur
Občina Hrastnik                                                          54.490,47 eur    
Društvo Perkmandeljc Trbovlje                                    136,50 eur                       
Goran Grešak s.p., Jagoda Hrastnik                                 3,20 eur  
 
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  oziroma
EAFRD  -European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Rural Development 2014 - 2020 

ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020 (KLIK)

Program razvoja podeželja Republike Slovenije
skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022 (KLIK)

www.program-podezelja.si (KLIK)


Namen projekta:
Ustvarjeno je novo partnerstvo, kjer so vključeni vsi trije sektorji (javni, zasebni, ekonomski), pri čemer je Občina Hrastnik nosilec operacije, sodelujeta še dva partnerja: Društvo Perkmandeljc Trbovlje in Goran Grešak s.p. Jagoda Hrastnik. Operacija se bo izvajala predvidoma od 17. 5. 2022 do 10. 10.  2022 (v eni fazi). Predvidena je prenova muzejske enote objekta oz. rudarske kulturne dediščine Mlakarjevo stanovanje (z odlokom razglašena kot spomenik lokalnega pomena). Objekt ima 4 samostojne enote (skupna uporabna velikost: 106,05 m2, v sklopu katere bo obstoječa muzejska enota obnovljena (cca 25 m2), ostale tri sosednje enote bodo prenovljene kasneje. Projekt se bo izvajal na problemskem območju  LAS Zasavje, torej v dveh občinah. Društvo Perkmandeljc Trbovlje bo izvedlo tri delavnice za tri ranljive skupine, v različnih oblikah. Starejšim nad 65 let bodo v Trbovljah predstavili nekdanje rudarsko življenje na tem območju v rudarskem narečju, pokazali tudi nekaj rekvizitov iz tedanjega življenja. Ena delavnica bo potekala v istih prostorih,  namenjena bo osebam s posebnimi potrebami VDC Zagorje. Skupaj bodo izdelovali izdelke iz mavca in jih pobarvali. V Godbenem domu Rudarske godbe Hrastnik bodo mladim predstavili rudarsko življenje v obliki kviza, da jih vključijo na zabaven način in preverijo njihovo znanje o rudarstvu  Krajši povzetek vsebine delavnic bo objavljen na spletni strani Občine Hrastnik in bo namenjen širši javnosti – ohranjanje nesnovne rudarske dediščine in ozaveščanje prebivalstva o njej. Z naložbo se bo zagotovila trajnost projekta. Z ureditvijo okolice objekta (zasaditev rastlin in ureditev vrta) neposredno in posredno vplivali na varovanje okolja. Občina Hrastnik in Goran Grešak s.p. Jagoda Hrastnik bosta zagotovila finančna sredstva za izvedbo določenih aktivnosti.
Društvo Perkmandeljc Trbovlje bo izvedlo tri delavnice za tri ranljive skupine v dveh občinah, stroški bodo prikazani kot prispevek v naravi za pripravo vsebin in rekvizitov ter izvedbo delavnic (organizacijsko delo). Na otvoritvi delne obnove muzejske enote bodo sodelovali različni akterji, ki so kakorkoli povezani z rudarsko dediščino (Društvo Perkmandeljc Trbovlje, Društvo Rudarska godba Hrastnik, KRC Hrastnik, ipd. Operacija je skladna s cilji Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, s cilji Operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko 2014 -2020 in cilji  Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 – 2020 ter s cilji Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014 - 2020.

Cilji operacije:
 
Dolgoročni cilj operacije:
- izboljšanje stanja obstoječe rudarske kulturne dediščine,
- ohranitev muzejske enote Mlakarjevega stanovanja,
- ohranjanje tudi nesnovne rudarske dediščine (vsebine iz rudarskega življenja v  rudarskih kolonijah),
- ozaveščanje prebivalstva in prenos znanja o rudarski dediščini na bodoče generacije,
- zagotavljanje trajnosti projekta – najmanj 5 let po prejemu sredstev,
- ureditev okolice objekta z medovitimi rastlinami.
 
Kratkoročni cilj operacije:
- vzpostavitev novega partnerstva med Občino Hrastnik, Društvom Perkmandeljc Trbovlje, Goranom Grešakom s.p. Jagoda Hrastnik ter sodelujočimi partnerji;
- obnova nekdanjega rudarskega objekta oz. kulturne dediščine ter ureditev okolice okrog njega;
- medgeneracijsko povezovanje ranljivih skupin s partnerji projekta;
- izvedba 3 delavnic v dveh občinah;
- oživitev starega rudarskega prostora v degradiranem območju.

Aktivnosti operacije (1. faza):
-   Izdelava projektne dokumentacije
-   Javna predstavitev operacije
-   Nabava materiala za delavnice
-   Izvedba GOI del
-   Investicijski nadzor GOI del
-   Promocija in obveščanje javnosti
-   Otvoritev muzejske enote
-   Izvedba treh delavnic za ranljive skupine
-   Nabava sokov za delavnic