OPERACIJA TIC HRASTNIK
PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA)

 

Naziv operacije: TIC HRASTNIK

Nosilec operacije: KRC HRASTNIK, Log 3, 1430 Hrastnik

Sodelujoči partnerji:
-  Bregar Bojan s.p. TAMPOPRINT,  Cesta 3. Julija 23, 1430 Hrastnik
-  Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik, Čeče – del 99, 1430 Hrastnik
-  Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Projektno obdobje:   od 1.2.2018 do 6.12.2019, podaljšano do 7.1.2020 (potrjena sprememba projekta)
Prva faza:                   od 1.2.2018 do 6.11.2018
Druga faza:                od 7.11.2018 do 6.12.2019, podaljšan rok do 7.1.2020

Vrednost operacije:             71.604,69 €

Vrednost sofinanciranja:                                          57.799,62 €
KRC Hrastnik                                                               100,21 €  
Bregar Bojan s.p. TAMPOPRINT                                162,69 €      
Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik                       1.696,35 €       
Občina Hrastnik                                                     55.457,02 €      
 
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  oziroma
EAFRD  -European Agricultiral Fund for Rural Devepment
Rural Development 2014-2020                             https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
Program razvoja podeželja Republike Slovenije https://www.program-podezelja.si/sl/

Namen projekta:
KRC Hrastnik načrtuje s partnerji izvedbo operacije »TIC Hrastnik«, s katero želi:  spodbujati razvoj turizma in turistične ponudbe na lokalnem in regijskem nivoju na različne načine,  spodbujati poznavanje regijske snovne in nesnovne kulturne ter naravne dediščine, spodbujati medgeneracijsko druženje, spodbujati gibanje v naravi in spoštovanje do nje, prispevati atraktivnosti in živahnosti zasavskih krajev,  posredno vplivati na boljšo kvaliteto življenja Zasavčanov in posameznih ranljivih skupin, zagotoviti ustrezno podporno okolje za povezovanje in sodelovanje hrastniških in zasavskih turističnih ponudnikov, …
 
KRC Hrastnik je upravljavec nekaterih objektov, ki so v lasti Občine Hrastnik in so neposredno ali posredno povezani s turistično ponudbo kraja (kašča, Muzej Hrastnik, bazen, galerija, 2 športni dvorani, …). S prekinitvijo delovanja regijskega TIC-a Zasavje so hrastniški turistični ponudniki izgubili podporno okolje, ki bi povezovalo in koordiniralo njihovo ponudbo, prireditve in promocijo kraja.  Zato bo v sklopu izvajanja operacije ustanovljen TIC Hrastnik, ki bo promoviral Hrastnik in regijo ter turistične ponudnike regije, se vključeval v različne dogodke v regiji in izven nje, razvijal nove ideje in nove turistične produkte, prispeval k razvoju turizma, aktivno sodeloval s turističnimi ponudniki ter podajal ustrezne informacije obiskovalcem Hrastnika. Pisarna TIC-a bo delovala v prostorih Muzeja Hrastnik. Za pričetek delovanja bo potrebno nabaviti ustrezno opremo za delovanje TIC-a.Predvidena je izvedba 6 kulturnih dogodkov. V  vseh treh občinah bodo predstavili eno novo gledališko igro za odrasle/leto (v Podkraju, na Kumu, v Zagorju ob Savi  – izvedba 3 iger/leto v Zasavju), brezplačni ogled  Tako bodo popestrili kulturno življenje na podeželju in posredno vplivali na kvaliteto življenja. Prispevali bodo k medgeneracijskemu druženju, vključevanju ranljivih skupin v dogodke, izmenjavanju mnenj in izkušenj starejših in mlajših. Dvakrat  na leto bo med vikendom organiziran rekreativni dogodek,  osnovni motiv bo gibanje v naravi na eni izmed turistično zanimivih točk Hrastnika - planinski dom v Hrastniku.
 

Cilji operacije:
Dolgoročni cilj operacije:
-    vzpostavitev ustreznega podpornega okolja na lokalnem nivoju, ki bo povezoval turistične ponudnike in promoviral Hrastnik in Zasavje, spodbujal turizem z različnimi aktivnostmi
-    izboljšanje kvalitete življenja (druženje različnih generacij in ranljivih skupin, izvajanje dogodkov na različnih lokacijah),
-    oživitev turizma z izvajanjem dodatnih dogodkov na območju Zasavja, povezovanjem lokalnih in drugih turističnih ponudnikov ter povpraševalcev.
Kratkoročni cilj operacije:
-  vzpostavitev delovanja TIC Hrastnik v Muzeju Hrastnik
-  vzpostavitev 1 novega partnerstva (KRC Hrastnik, Bregar Bojan s.p., Prosvetno društvo Čeče  - Hrastnik, Občina Hrastnik, )
-  izvajanje 5 novih javnih dogodkov/leto z novimi vsebinami na območju Zasavja, namenjeni širšemu krogu uporabnikov in različnim ranljivim skupinam, s poudarkom na spodbujanju razvoja turizma na različnih lokacijah, osveščanju zasavskega prebivalstva k pozitivnemu pristopu razmišljanja o razvoju turizma v teh krajih.

Pričakovani rezultati operacije so:
-  vzpostavljeno 1 novo partnerstvo na območju LAS Zasavje,
-  vzpostavljen TIC Hrastnik, ki bo deloval najmanj 5 let (podporno okolje za povezovanje in koordiniranje lokalnih turističnih ponudnikov in njihove ponudbe),
-  ustvarjeno novo delovno mesto – turistični informator, za polni delovni čas, najmanj 3 leta,
-  vzpostavljena spletna stran TIC Hrastnik (objava turistične ponudbe – lokalne in zasavske),
-  nabava 2 koles (raziskovanje lokalnih znamenitosti s kolesom  - prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov)
-  2 nova rekreativna dogodka na območju Hrastnika, s katerim se spodbuja in motivira gibanje v naravi (ozaveščanje ljudi k gibanju v naravi, o pomenu narave in njenih vrednotah),
-  izvedba 3 gledaliških iger za ranljive skupine na območju LAS (v  vsaki občini po ena igra)
-  promovirana lokalna turistična ponudba ter ponudba regije (spletna stran, promocijski material).

Aktivnosti operacije:
1.   faza
-  Javna predstavitev operacije
-  Nabava projektne dokumentacije – DIIP
-  Nabava opreme za delovanje TIC Hrastnik
-  Zaposlitev turističnega informatorja (novo delovno mesto)
-  Delo turističnega informatorja (dnevnice in potovanja)
-  Izdelava spletne strani
-  Izdelava promocijskega materiala lokalnega značaja (5 produktov)
-  Otvoritev TIC Hrastnik
-  Izvedba gledaliških iger za odrasle za ranljive skupine na območju Hrastnika (3 igre na treh različnih lokacijah v regiji)
-  Nabava opreme za izvajanje gledaliških iger
-  Rekreativna dogodka na območju Hrastnika (2 dogodka na leto)
-  Nabava promocijskih majic
2.   faza
-  delovno mesto turističnega informatorja
-  delo turističnega informatorja
-  izvedba gledaliških iger za odrasle za ranljive skupine na območju Hrastnika
-  rekreativna dogodka na območju Hrastnika

 
 
Realizacija projekta (stanje na dan 7. 1. 2020 - podan zahtevek št. 2 za odobritev sredstev):
- projekt je bil  izveden v načrtovanem roku od 1. 2. 2018 do 7. 1. 2020.

Vrednost   projekta: 60.208,51 €
Lastna   sredstva: 12.837,09 €
EKSRP:                  47.371,42 €