Prenova tržnice v HrastnikuObčina Hrastnik se je prijavila na 3. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom - operacijo Prenova tržnice v Hrastniku. Dne 19. 3. 2019 je prejela odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 59.117,78 €. Nosilec operacije je Občina Hrastnik, sodelujeta dva partnerja: KSP Hrastnik d.d. in Društvo diabetikov Hrastnik.

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA) Naziv podukrepa: 19.2. – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Naziv operacije: PRENOVA TRŽNICE V HRASTNIKU

Nosilec operacije: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Sodelujoči partnerji:
- KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik
- Društvo diabetikov Hrastnik, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik

Projektno obdobje: od 18. 3. 2019 do 28. 2. 2020

Prijavljena vrednost operacije: 92.478,73 € brez DDV oz. 112.557,12 € z DDV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma
EAFRD - European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Vrednost sofinanciranja: 59.117,78 €
- Občina Hrastnik 58.135,38 €
- KSP Hrastnik, d.d., 850,00 €
- Društvo diabetikov Hrastnik 132,60 €

Rural Development 2014-2020: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020-sl

Program razvoja podeželja Republike Slovenije: www.program-podezelja.si/sl/ Odločba o pravici do sredstev: 33152-45/2018/13 z dne 18. 3. 2019; 33152-45/2018/17 z dne 9. 10. 2019 (povečana vrednost projekta in podaljšanje roka oddaje zahtevka);

Namen projekta:

Ustvarjeno je novo partnerstvo, kjer je Občina Hrastnik nosilec operacije, sodelujeta pa še dva partnerja iz drugih sektorjev (civilni in ekonomski sektor). V sklopu operacije je predvidena prenova tržnice v centru Hrastnika (1. faza). Izvedena bodo redna vzdrževalna dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje. S prenovo tržnice se bo izboljšala obstoječa javna infrastruktura, ki je namenjena širšemu krogu uporabnikov. Izboljšali se bodo pogoji delovanja tržnice (kvalitetnejši in bolj funkcionalni prostori, prilagojeni novim trendom). KSP Hrastnik, d.d. je upravljavec tržnice na podlagi podeljene koncesije in bo kot partner nabavil 4 nove lesene stojnice, ki bodo dane v brezplačni najem določenim uporabnikom, v skladu z operacijo. Društvo diabetikov Hrastnik bo na območju Partnerstva LAS Zasavje izvedlo 4 nova predavanja z novo temo – o aroniji, ki je namenjena določenim ciljnim skupinam ter izvedlo tudi nekaj zasaditev te rastline. To rastlino bodo spoznavali skozi različne vidike: zdravilni učinki, uporaba v prehrani in gastronomiji, uporaba doma in na javnih površinah kot okrasna rastlina, ... Izvedena bodo predavanja za starejše, za mlade, za diabetike, za ženske na podeželju, ipd. Z izvedbo operacije se bo izboljšala kvaliteta življenja prebivalstva, s prenovljeno tržnico, nabavo novih stojnic, kot tudi s širjenjem znanja o rastlinah, ki so primerne za to okolje, ki je strmo, ima veliko degradiranih površin. Aronija je manj zahtevna rastlina, ki uspeva tudi v slabših pogojih. Z brezplačnim oddajanjem 4 novih stojnic in širjenjem znanja o uvajanju novih pridelkov v to okolje se bo spodbujala lokalna samooskrba, s kratkimi prodajnimi potmi in ustvarjanjem verig z domačimi proizvajalci (prodajalci in kupci). Spodbujala se bo tudi obdelava površin, nekaj tudi z rastlinami, ki imajo na trgu večjo dodano vrednost in niso prepoznane v tem okolju. Združevale se bodo različne generacije in ciljne skupine, ki se bodo med seboj povezovale in izmenjavale znanja, ki so uporabna v vsakdanjem življenju, marsikomu pa bodo pomenila tudi dodaten vir dohodka (neposredno ali posredno).

Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije:
 • izboljšanje stanja obstoječe javne infrastrukture na tržnici v centru Hrastnika
  (prenova tržnice -1. faza, nabava 4 stojnic),
 • dodatna oživitev delovanja tržnice z brezplačnim najemom stojnic,
 • izboljšanje kvalitete prebivalstva (urejeni prostori skupnega pomena, nabavljena nova oprema
  štirih stojnic,
 • spodbujanje prebivalstva k lokalni samooskrbi (povezovanje pridelovalcev z uporabniki aronije
  ter širjenje znanja o rastlini, ki ima na trgu večjo dodano vrednost in je primerna za to okolje,
 • zagotavljanje trajnosti projekta, najmanj 5 let po prejemu sredstev.

Kratkoročni cilj operacije:

 • delna prenova obstoječe tržnice v centru Hrastnika (prilagoditev sodobnim trendom in potrebam),
 • vzpostavitev novega partnerstva,
 • mreženje pridelovalcev in uporabnikov aronije,
 • medgeneracijsko druženje in povezovanje različnih ciljnih skupin,
 • izvedba štirih izobraževanj na območju Partnerstva LAS Zasavje (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi).

Pričakovani rezultati operacije so:

 • vzpostavljeno eno novo partnerstvo na območju LAS Zasavje,
 • izvedba ene naložbe v javno infrastrukturo (skupni družben interes - prenova tržnice, 1. faza),
 • nabavljene štiri nove lesene stojnice za potrebe delovanja tržnice, dane bodo v brezplačni
  najem določenim uporabnikom,
 • izvedba štirih izobraževanj o aroniji, prilagojena štirim različnim ranljivim skupinam
  (izobraževanja prilagojena posamezni ciljni skupini),
 • število udeležencev izobraževanj: 55 udeležencev (15 diabetikov, 15 dijakov Srednje šole Zagorje, 10 žensk, 15 starejših oseb nad 65 let v Domu starejših Hrastnik).

Aktivnosti operacije:

 • Izdelava projektne dokumentacije (2017, 2018),
 • Javna predstavitev operacije,
 • GOI dela na tržnici (gradbeno obrtniška dela; 1. faza); izvedena bodo vzdrževalna dela, za
  katera ni potrebno gradbeno dovoljenje (ureditev sanitarij, garderobe, skladišča, pisarna z
  garderobo, odprti del nad nadstreškom, ...),
 • investicijski nadzor naložbe,
 • promocija in obveščanje javnosti (nabava 2 obvestilnih tabel – 1 na tržnici in 1 mobilna
  obvestilna tabla na predavanjih),
 • nabava štirih novih lesenih stojnic za tržnico,
 • otvoritev tržnice,
 • izvedba štirih novih izobraževanj o aroniji (Društvo diabetikov bo izvedlo štiri nova izobraževanja na štirih različnih lokacijah za štiri ranljive skupine).

Končana operacija:

Operacija je izvedena.
Vrednost operacije: 125.589,95 € z DDV oz. 103.457,60 brez DDV.
Predlog za sofinanciranje (oddan zahtevek): 51.693,26 €.