Kmetijstvo

Kmetijski utrip Hrastnika

V Hrastniku je celotna površina zajeta v območje OMD (območja z omejenimi dejavniki), kar pomeni, da se kmetijske površine nahajajo na gorskovišinskih, strmih in gričevnatih območjih, le te se razprostirajo od 300 do 900 m nadmorske višine.  Kljub neugodnim pogojem in strmim površinam so ohranile nekatere kmetijske dejavnosti. Trenutna sta najbolj razviti živinoreja in sadjarstvo. Številne kmetije ležijo na območjih s težje pridelovalnimi razmerami, so razdrobljene in zajemajo okrog 4,5 ha na kmetijo. Intenzivnost pridelave v strmih legah je dosti nižja kot v dolini, saj je strojna obdelava površin otežena, temu primerno se razvija tudi vrsta kmetijske dejavnosti. V evidenci Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na dan 20.2.2010 bilo zavedeno 318 kmetijskih gospodarstev, ki zajemajo 11. 152.458 m2 površine. Njihova osnovna kmetijska dejavnost je zlasti živinoreja, predvsem govedoreja (krave molznice, dojilje, pitanci) in reja drobnice (ovce, koze). Reja perutnine, ki je bila na tem območju razvita, je v primerjavi s preteklimi leti močno upadla. V zadnjih letih je narasla reja konj in drobnice (preprečevanje zaraščanja kmetijski površin). Proizvodnja mleka je sicer v zadnjih letih upadla, vendar na tem območju še beležimo proizvajalce mleka (8 kmetij).

Rastlinska pridelava je usmerjena predvsem v krmo za govedo in prašiče (koruza, krmna pesa). Na področju sadjarstva prevladuje pridelava jabolk in hrušk, v zadnjem obdobju pa so zanimive tudi druge vrste sadja. Poleg intenzivnega sadjarstva se v zadnjih letih namenja več pozornosti k ohranjanju travniških sadovnjakov. Strokovnjaki so ugotovili, da je na hrastniškem območju ohranjeno veliko število starih sadnih vrst, med njimi tudi zelo redke, ki so skoraj že izginile. Z ohranjanjem starih sadnih dreves, se hkrati ohranja kulturna krajina našega podeželja, temu precej prispevajo člani Sadjarskega društva Hrastnik. 

V zadnjih letih je zaznati porast kmetijskih gospodarstev, ki svoje pridelke in izdelke tržijo na domu ali drugih prodajnih mestih neposredno končnemu potrošniku. Mnoge kmetije se lahko ponašajo s kakovostjo svojih tržnih produktov, kar dokazujejo številna priznanja kakovosti, ki jih prejemajo na različnih ocenjevanjih, kot so npr. Dobrote Slovenskih kmetij na Ptuju (žganje, pecivo, kruh, salame, sadni sok….). Ta dejstva so rezultat mnogih aktivnosti, ki so del preteklih razvojnih projektov, od projekta Obnova in razvoj travniških sadovnjakov v občini Hrastnik v letih 1999 – 2004 do LEADER projektov, ki so bili realizirani preko Lokalne akcijske skupine (LAS). To so npr. projekti: Buče skozi letne čase, Vključimo posameznike in ostale subjekte v aktiven razvoj podeželja – začnimo z najmlajšimi in ženskami, Pridelujmo hrano na zdrav način tudi v Zasavju, Zeliščno zelenjavni in sadni vrtovi Zasavja – naša dediščina in priložnost. Število dopolnilnih dejavnosti niha, je pa narstlo v primerjavi s preteklimi desetletji (v letu 2002- 2 kmetiji, v letu 2014 – 15 kmetij, v letu 2019 – 11 kmeti), povečano je tudi število doregistracij novih dejavnosti na obstoječih kmetijah z dopolnilno dejavnostjo. V letu 2011 smo imeli zabeleženo približno 41 zaščitenih kmetij (ni več uradnih evidenc). 

V regijskem projektu »Vse teče v 3 krasne« se je v letu 2011 oblikovala turistična ponudba na podeželju (produkt – podeželski turizem). V ta projekt je v začetni fazi bilo vključeno 5 hrastniških kmetij, ki ponujajo svoje izdelke, prikažejo dejavnost na kmetiji. V letu 2011 je bil izveden javni natečaj za izbor zasavskih turističnih spominkov, med njimi je izbran izdelek 1 hrastniške kmetije – zeliščno milo (zasavska žajfa). Kmetije so sodelovale pri izobraževanju in usposabljanju s poudarkom na trženju (izdelava embalaže, promocija, komunikacija, …).
 

Partnerstvo LAS Zasavje deluje kot lokalna akcijska skupina Deluje po principu javno zasebnega partnerstva. Deluje v skladu z uredbo CLLD. Kmetije se lahko prijavijo za izvedbo projektov - naložba, zaposlitev, ipd.

Občina Hrastnik je v letu 2011 v okviru prireditve »Podeželje in mi«, ki se je izvajala na javni tržnici v Hrastniku omogočila kmetijam, da lahko prodajajo svoje pridelke in izdelke na tržnici, brez plačila stojnice.  Namen programa je oživitev tržnice in hkrati pospeševati lokalno samooskrbo domačega kraja. Od takrat imajo kmetije možnost, da lahko še naprej prodajajo svoje izdelke brez plačila stojnic in električnih priključkov, ob sobotah. V to prodajo se trenutno uspešno vključujejo tudi hrastniške kmetije in čebelarji. 

V naših gozdovih domujejo številne prostoživeče živali, med njimi tudi divjad. Lovska društva (LD Hrastnik, LD Dol, LD Dobovec) skrbijo za območje s površini 3.140 ha (lovna-2850, nelovna-290). Državna pomoč za kmetijstvo – skupinske izjeme

Pomoč de minimis za kmetijstvo

Partnerstvo LAS Zasavje

Partnerstvo deluje kot pogodbeno partnerstvo med predstavniki javnega, ekonomskega in civilnega sektorja na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Lokalna akcijska skupina (LAS) ima javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog za programsko obdobje 2014-2020 na področju razvoja podeželja. LAS spodbuja trajnostni razvoj podeželja in urbanih območij ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor« (aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju), pripravlja strategijo lokalnega razvoja, se aktivno vključuje v pripravo drugih razvojnih programov. Nudi pomoč pri pripravi in izvajanju operacij oz. projektov s katerimi prispeva k zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik, spodbujanju vključevanja ranljivih skupin, spodbuja k ohranjanju narave, varovanju okolja in kulturne dediščine.

Partnerstvo LAS Zasavje
Cesta 1.maja 83, 1430 Hrastnik
Vodilni partner: Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik
Telefon: +386 (0)3 563 29 60
Mobitel: +386 (0)51 200 959 ali +386 (0)70 507 578 Maša Kovač
            +386 (0)31 660 067 Branka Dolinšek

Splet: http://www.las-zasavje.eu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ljubljana (kmetijska svetovalna služba za Zasavje)

KGZS – Zavod Ljubljana, Izpostava Zagorje
Ulica 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: +386 (0)3 56 79 391
E-pošta: janja.zagar@kgzs.si ; ana.cirar@kgzs.si
Splet: https://lj.kgzs.si/izpostava-zagorje

Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije ima razpršene izpostave, ki delujejo na posameznih območjih. Izpostava Zagorje pokriva območje Hrastnika, Trbovelj in Zagorja in opravlja naloge oddelka za kmetijsko svetovanje. Njihovi terenski svetovalci nudijo strokovno pomoč kmetijskim gospodarstvom pri registraciji dopolnilnih dejavnosti, prevzemu in razvoju kmetij, ekološkem kmetovanju, vlaganj v posamezne naložbe na kmetiji, uporabi kmetijske tehnike in agrarne ekonomike, razvoju posameznih dejavnosti (živinoreje, poljedelstva, sadjarstva, zelenjadarstva, travništva in pašništva, ipd.) … V sklopu KGZS delujejo specialisti, ki pokrivajo posamezna področja in nudijo strokovna svetovanja za posamezno področje. Izvajajo ali organizirajo tudi različna izobraževanja in usposabljanja za potrebe pridobitve določenih dovoljenj, certifikatov, ipd. (fitofarmacevtska izobraževanja, …). Kmetijska gospodarstva spodbujajo in predstavljajo na različnih sejmih (Gornja Radgona, ipd.).

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje
Ulica 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: +386 (0)3 56 61015
Mobitel: +386 (0)41 657 203
E-pošta: ke.zagorje@zgs.si
Splet: http://www.zgs.si/obmocne_enote/ljubljana/krajevne_enote/index.html

Krajevna enota deluje v Zagorju ob Savi in pokriva območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skrbi za ohranjanje in sonaravni razvoj vseh gozdov, ne glede na lastništvo. Ob tem skrbi za ohranjanje in krepitev vseh funkcij gozdov, za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru, v dobro sedanjega in prihodnjih rodov. Za načrtno delo izdeluje desetletne gozdnogospodarske načrte za posamezne gozdnogospodarske enote ter izvedbene gozdnogojitvene načrte. Izvaja individualna svetovanja za lastnike gozdov, organizira in izvaja različna izobraževanja in usposabljanja za lastnike gozdov, obvešča javnost o aktualnih zadevah ... Opravlja tudi nadzorstveno in kontrolno funkcijo v gozdovih.

Čebelarska zveza Slovenije (svetovalci za čebelarstvo)

Je društvena, neprofitna strokovna organizacija, ki so jo leta 1873 ustanovila čebelarska društva za uresničevanje skupnih interesov. Je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo in izvaja naloge rejskega programa. Opravlja tudi naloge Opazovalno napovedovalne službe medenja in javne svetovalne službe v čebelarstvu. Svetovanja opravljajo njihovi specialisti za posamezna področja: tehnologije, ekonomike in varne hrane, izdelave razvojnih načrtov čebelarstva, uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva, pri
organizaciji in delovanju proizvajalcev, pripravi predpisov in razvojnih programov s področja čebelarstva, ozaveščanju mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva, ipd. Na sedežu
Čebelarske zveze Slovenije je čebelarjem in širši javnosti dosegljiva čebelarska knjižnica Janeza Goličnika, v laboratoriju pa se izvaja tudi interna kontrola medu. Čebelarska zveza
Slovenije je nosilka certifikata Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (SMGO).

Čebelarska zveza Slovenije, 
Svetovalna služba, Brdo 8, 1225 Lukovica pri Domžalah
Telefon:+386 (0)172 6100
E-pošta: info@czs.si
Splet: http://www.czs.si/

Kmetijska zadruga Laško, z. o. o.

Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.
Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice
Telefon: +386 (0)3 73 44350   
Faks: +386(0)3 73 44 366
E-mail: kz-lasko@amis.net
Splet: www.kz-lasko.si 

Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. (KZ Laško z.o.o.)
Kmetijska zadruga deluje na sedmih poslovnih lokacijah, poslovno je razdeljena na štiri enote: Predelava mesa, Kooperacija, Trgovina, Perutninarstvo in Transport. Zastopa interese kmetov-članov na nabavno/prodajnem trgu s kmetijski pridelki in proizvodi ter repromaterialom. Skrbi za dolgoročnost delovanja in vzajemnost akterjev prehranske verige. Zainteresiranim deležnikom omogoča sodelovanje znotraj mreže lokalnih akterjev za oskrbo prebivalcev s hrano. Na Dolu pri Hrastniku je na voljo manjša trgovina.

Kmetijska zadruga Izlake, z. o. o.

Kmetijska zadruga Izlake, z.o.o.
Izlake 40, 1411 Izlake
Telefon: +386 (0)3 565 7700
E-mail: info@kz-izlake.si
Splet: www.kz-izlake.si

Kmetijska zadruga deluje na sedmih poslovnih lokacijah, poslovno je razdeljena na enote: živilske trgovine, neživilske trgovine, gostinstvo ter uprava. Zastopa interese svojih članov (kmetov) tako, da jih vključuje v mrežo nakupa in prodaje kmetijskih pridelkov/izdelkov, opravlja odkupe lesa, mleka in živine, kmetom pa omogoča nakup repromateriala. Z zadrugo aktivno sodelujejo tudi nekatera hrastniška kmetijska gospodarstva.