Hrup

Navodila organizatorjem javne prireditve


Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni, določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, mora pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

 

Kdo izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvi izda pristojni organ občine, na območju katere je kraj prireditve. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na shodu pa izda ministrstvo, pristojno za okolje.

 

Prireditev, za katero je potrebno dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013) in Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) mora organizator pri uporabi zvočnih naprav na shodih in prireditvah, ki potekajo oziroma se izvajajo na prostem, v odprtem prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta oziroma stavbe, razen kadar gre za shod ali prireditev v objektu za športne ali druge javne prireditve, za katerega je bilo v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje, pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 

 

Vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvi je potrebno vložiti najmanj trideset (30) dni pred začetkom prireditve.

K vlogi je treba priložiti Poročilo o emisiji hrupa v okolje, katerega lahko izdela oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa. Iz poročila o emisiji hrupa v okolje mora biti razvidno, da:

- bodo zvočne naprave nameščene in pritrjene tako, da se med prireditvijo ne bo spreminjala smer glavne osi zvočnikov ali razdalja med zvočniki in stavbami z varovanimi prostori,

- je nastavitev na obratovalno električno moč, za katero se zahteva izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zvočnih napravah vidna in čitljivo označena,

- se na prireditvi zvočne naprave ne bodo uporabljale več kakor osem ur, od tega največ štiri ure v času noči, pri čemer se za čas uporabe zvočnih naprav šteje celoten čas njihove uporabe od začetka do konca prireditve, vključno z vmesnimi prekinitvami,

- celotna raven zvočnega tlaka zaradi uporabe zvočne naprave na fasadi nobene od stavb z varovanimi prostori v vseh smereh in ves čas trajanja prireditve ne bo presegala kritičnih obremenitev iz 4. člena te Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup,

- je predlog opisa in sheme nastavitve zvočne naprave na obratovalno električno moč in predlog njune pritrditve na zvočno napravo jasno opisan in izvedljiv in

- so za primere iz sedmega odstavka 6. člena Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup opredeljena mesta, kjer bo organizator prireditve zagotovil izvajanje meritev hrupa, ki ga povzroča uporaba zvočnih naprav.

 

Izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvah brez poročila o emisiji hrupa v okolje

Pristojni občinski organ izda dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve na podlagi vloge, kateri je namesto poročila o emisiji hrupa v okolje priložena dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da:

- razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2, ki je sestavni del Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup, in

- število vseh zvočnikov ni večje od šest. 

Za razdaljo od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori je treba upoštevati razdalje v vseh smereh, ki od glavne osi zvočnika niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. 

Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. 

 

 

Priloga 2 iz Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih povzročajo hrup: 

 

 

 

Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala.

 

Kdaj se lahko uporabljajo zvočne naprave na prireditvi brez dovoljenja

Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:

- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,

- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali

- prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.

Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

 

Obveznost prijave uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah

Uporabo zvočnih naprav na shodu ali prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja s hrupom, mora organizator shoda ali prireditve prijaviti pristojnemu občinskemu organu, prijavo pa posredovati najmanj tri (3) dni pred začetkom shoda oziroma sedem (7) dni pred začetkom prireditve.

Pravna podlaga

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup