OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3, ID 3353

1. 3. 2024
Sprejet OPPN

Občinski svet Občine Hrastnik je na 10. redni seji dne 29. 02. 2024 s sprejetjem odloka sprejel Občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3 (PAID: 3353).

GRADIVO
01_TEKSTUALNI DEL (klik)
Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 8 z dne 1. 3. 2024.

02_GRAFIČNI DEL
- Kartografski del (klik)
- Kartografski del in okvirna vsebina 1(klik)
- Kartografski del in okvirna vsebina 2(klik)
- Kartografski del in okvirna vsebina 3(klik)

03_SPREMLJAJOČE GRADIVO
- Spremljajoče gradivo 1(klik)
- Spremljajoče gradivo 2(klik)
- Spremljajoče gradivo 3(klik)
- Spremljajoče gradivo 4(klik)

Občina Hrastnik vodi postopek priprave za OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, in sicer Občinski podrobni prostorski načrt za sončno elektrarno Prapretno 3, ID 3353 (v nadaljnjem besedilu: OPPN SEP3). Postopek priprave prostorskih aktov določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021).

Pobudo za pripravo OPPN na podlagi 131. člena ZUreP-3 za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije za umestitev sončne elektrarne Prapretno 3 je za območje zaprte deponije elektrofiltrskega pepela Prapretno podala HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje. Investitor izdelave OPPN SEP 3 je Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana, izdelovalec pa URBANISTI, d.o.o., Grudnova ulica 6, Celje in HSE INVEST, d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor.

FAZE PRIPRAVE

22. 2. 2024
Usklajen predlog

GRADIVO
1_ Tekstualni del (klik)
2_ Grafični del:
   
2_1 Kartografski del
- grafika (klik)
- kazalo (klik)
3_ Spremljajoče gradivo:
3_1 Poročilo o sodelovanju z javnostjo (klik)
3_2 Stanje prostora (klik)
3_3 Strokovne podlage (klik)
3_4 Usmeritve (klik)
3_5 Mnenja (klik)
3_6 Elaborat ekonomike (klik)
3_7 Okoljske presoje (klik)
3_8 Obrazložitev in utemeljitev OPPN (klik)
3_9 Povzetek za javnost (klik)

10. 1. 2024
Predlog

Objava predloga OPPN (proj. št. 258-2022, 5. januar 2024) in predloga okoljskega poročila (št.proj. HIPA-8431/2022, februar 2023, dopolnitve avgust 2023) za pridobitev mnenj pristojnih NUP ter mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga prostorskega akta na okolje.

GRADIVO
1_ Tekstualni del (klik)
2_ Grafični del:
    2_1 Kartografski del (klik)
    2_3 Vektorski podatki (klik)
3_ Spremljajoče gradivo:
    3_1 Poročilo o sodelovanju z javnostjo (klik)
    3_2 Stanje prostora (klik)
    3_3 Strokovne podlage (klik)
    3_4 Usmeritve (klik)
    3_5 Mnenja (klik)
    3_6 Elaborat ekonomike (klik)
    3_7 Okoljske presoje (klik)
    3_8 Obrazložitev in utemeljitev OPPN (klik)
    3_9 Povzetek za javnost (klik)27. 12. 2023
Stališča do pripomb javnosti

Po zaključeni javni objavi in javni razgrnitvi je izdelovalec OPPN SEP 3, URBANISTI d.o.o., preučil pripombe javnosti ter pripravil predlog stališč glede načina njihovega upoštevanja. Predlog stališč je bil obravnavan na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo in Občinskem svetu Občine Hrastnik. Ob upoštevanju pripomb Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo je Občinski svet Občine Hrastnik na 9. redni seji dne 21. 12. 2023 predlog stališč s sklepom potrdil.

- Sklep o potrditvi predloga stališč do pripomb javnosti (klik)

- Stališča do pripomb (klik)18. 10. 2023Dopolnjen osnutek - Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in dopolnjenega OKOLJSKEGA POROČILA

Zmanjšanje območja urejanja z OPPNOsnutek OPPN je na podlagi sprejetega sklepa o pripravi OPPN obsegal večje območje, vključno z južnim delom odlagališča. Na osnutek OPPN in na podlagi njega izdelano okoljsko poročilo je bilo izdano mnenje MOPE št. 354431-85/2023-35409-727/2022-2550-6 z dne 27. 7. 2023. Na podlagi po izdanem mnenju izvedenih dodatnih naknadnih usklajevanj z nosilcem urejanja prostora je bila sprejeta odločitev, da se območje OPPN zmanjša, in sicer na način, da se iz območja OPPN izvzame tisti del odlagališča, kjer se še vedno izvajajo ukrepi po zaprtju (iz območja OPPN sta bili izvzeti zemljišči s parc. št. 689/3 ter 690/2 k.o. 2640 – Hrastnik). OPPN se je ustrezno tekstualno in grafično uskladil z zadevnimi zahtevami in dogovori.

Javno naznanilo (klik)

Od 19. oktobra 2023 do vključno 17. novembra 2023 poteka javna objava gradiva v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrastnik in javna razgrnitev gradiva v analogni obliki v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave.Javna obravnava: ponedeljek, 6. 11. 2023, ob 17:00 uri, v prostorih podjetniškega inkubatorja v Hrastniku na naslovu Cesta 1. maja 83.Pripombe (obrazec za pripombe - klik

V času trajanja javne objave in javne razgrnitve ima javnost možnost podaje pripomb na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, elektronsko na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »OPPN SEP 3 - PRIPOMBA«.Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne objave in javne razgrnitve.

Na podlagi prvega odstavka 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2118/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) se v postopku priprave OPN ali OPPN ali postopku lokacijske preveritve javnost med javno objavo osnutka tega akta seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.

Razkritje morebitnega nasprotja interesov (klik)


GRADIVO
 (dopolnjen osnutek, 16. oktober 2023):
1_Tekstualni del (klik)
2_Grafični del (klik)
3_Spremljajoče gradivo (klik)
- Okoljsko poročilo (klik)

Povzetek za javnost (klik)21. 3. 2023
Osnutek OPPN in osnutek OKOLJSKEGA POROČILA

- javna objava za pridobitev mnenj NUP (o osnutku OPPN in ustreznosti okoljskega poročila ter sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje)
Občina Hrastnik na podlagi 129., 122. in 318. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) javno objavlja osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Prapretno 3 in osnutek okoljskega poročila.

GRADIVO (OSNUTEK, 21. marec 2023):
- Tekstualni del (klik)
- Grafični del (klik)
- Spremljajoče gradivo (klik)

Strokovne podlage:
Strokovna podlaga za utemeljitev skladnosti pobude in izhodišča za OPPN (klik)
- Načrt s področja elektrotehnike (klik)
- Krajinska zasnova – 1. del (klik)
Krajinska zasnova – 2. del (klik)
- Geološko-geotehnični elaborat – 1. del(klik)
- Geološko-geotehnični elaborat – 2. del (klik)
- Geološko-geotehnično poročilo – 1. del (klik)
- Geološko-geotehnično poročilo – 2. del (klik)

- Usmeritve (klik)
- Elaborat ekonomike (klik)

Okoljske usmeritve:
Okoljsko poročilo (klik)
- Okoljsko poročilo – grafika (klik)

18. 1. 2023
Priprava osnutka OPPN SEP3
Občina Hrastnik objavlja gradivo za pripravo osnutka OPPN SEP3 (OSNUTEK, 12. januar 2023) za namen vključitve javnosti v pripravo osnutka in pridobitve podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora (NUP) ter mnenj ministrstva in pristojnih NUP, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo skladno s 121. in 129. členom ZUreP-3.

GRADIVO (OSNUTEK, 12. januar 2023):
- Tekstualni del (klik)
- Grafični del (klik)

Javno naznanilo (klik)
Obrazec za predloge ali usmeritve (klik)


30. 12. 2022
Sklep o pripravi
- Uradni vestnik Zasavja, št. 31 z dne 29. 12. 2022 (klik)
- Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja, št. 3563-0129/2022-2 z dne 2. 12. 2022 (ZVN OE Celje) (klik)
- Sklep Občinskega sveta Občine Hrastnik, št. 3503-4/2022 z dne 15. 11. 2022 (klik)

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, identif. št. 1216

29. 6. 2021
Sprejeti prostorski izvedbeni akt

Občinski svet Občine Hrastnik je na 20. redni seji dne  24. 6. 2021 s sprejetjem odloka sprejel Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik.

Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 20 z dne 28. 6. 2021. Veljati je začel 29. 6. 2021.

1. TEKSTUALNI DEL
Sprejeti odlok (KLIK)
2. GRAFIČNI DEL
Gradivo je na voljo spodaj (GRADIVO, 29. 6. 2021).


Postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik (v nadaljevanju SD ZN TKI) je potekal po rednem postopku, ki  se je pričel v letu 2019 na podlagi pobude TKI Hrastnik d.d. Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 13, z dne  29. 3. 2019.

Zazidalni načrt industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95) ureja prostor industrijske cone tovarne kemičnih izdelkov s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami v južnem industrijskem delu mesta  Hrastnik. Območje urejanja delita potok Boben in regionalna cesta R1 – 1230 Hrastnik – most čez Savo, na levo in desno stran območja. Pobudnik namerava razširiti svojo dejavnost, ki jo opravlja na obstoječem industrijskem kompleksu, z novimi programi. Na levi strani območja uporabnih površin za dopolnitev dejavnosti z novimi programi ni na razpolago. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostor, ki obsega desno stran območja, na katerem ima podjetje namen zgraditi upravno zgradbo in dve proizvodno skladiščni hali.

FAZE PRIPRAVE

5. 5. 2021
Predlog - javna objava predloga SD ZN TKI in okoljskega poročila za pridobitev mnenj pristojnih NUP ter mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
Občina Hrastnik na podlagi 123., 119. in 114. člena ZUreP-2 javno objavlja predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik in okoljsko poročilo (Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Zazidalni načrt industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, št.proj. OP_23.19, 17. februar 2020, dopolnitev 18. november 2020, Matrika ZVO d.o.o., Ljubljana).

GRADIVO vsebuje:
1. TEKSTUALNI DEL 
- Predlog odloka (KLIK)

2. GRAFIČNI DEL
- Karte (KLIK)
3. PRILOGE
- Okoljsko poročilo (KLIK)
- Priloge (GN, odločba in mnenje MOP, HH analize, št. M68/20) so na voljo spodaj (5. 5. 2021 / Priloge: Priloge) ter v že objavljenem gradivu.

15. 2. 2021
Dopolnjen osnutek - Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN TKI in okoljskega poročila
 
Javno naznanilo (klik)
 
Javna razgrnitev: od 15. februarja do vključno 16. marca 2021 v sejni sobi (prvo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/)
 
Javna obravnava: 03. 03. 2021, ob 16. uri, v kinodvorani Delavskega doma na Logu v Hrastniku
 
Predlogi in pripombe: V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja predlogov in pripomb na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z vpisom zadeve »PRIPOMBA na dopolnjen osnutek SD ZN TKI«. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

GRADIVO vsebuje:
1. TEKSTUALNI DEL 
2. GRAFIČNI DEL
3. PRILOGE: OKOLJSKO POROČILO, MNENJA
Gradivo je na voljo spodaj (GRADIVO, 15. 2. 2021).

POVZETEK ZA JAVNOST - tekstualni del (klik), grafični del (klik)

7. 4. 2020
Osnutek OPPN in okoljskega poročila - javna objava za pridobitev mnenj pristojnih NUP.

Občina Hrastnik na podlagi 111. člena  ZUreP-2 javno objavlja osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik in okoljsko poročilo k osnutku OPPN.

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP HR94 [16. 9. 2019]

10. 10. 2019
Sprejet OPPN

Občinski svet Občine Hrastnik je na 7. redni seji dne  24. 9. 2019 s sprejetjem odloka sprejel Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP HR94.
Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 24 z dne 25. 9. 2019. Veljati je začel 10. 10. 2019.

TEKSTUALNI DEL:
- Sprejeti odlok (KLIK)

GRAFIČNI DEL:
- Grafični del (KLIK)


Namen priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je delna prenova območja v mestnem jedru Hrastnika, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR94 in predstavlja prostor industrijske cone hrastniškega obrata rudnika rjavega premoga s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami, ki ga je potrebno sanirati. Na obravnavanem območju je predvidena prenova oziroma gradnja nove gospodarske javne infrastrukture, rekonstrukcija, sprememba namembnosti in odstranitev posameznih rudniških objektov, ter ostale ureditve in gradnje potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja.

Območje EUP HR94 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegovih sprememb in dopolnitev (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik na tem delu ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahaja poslovni in proizvodni del obrata rudnika rjavega premoga RTH s spremljajočimi površinami, ki je na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) v zapiranju. V okviru programa zapiranja je potrebno izvesti sanacijo površin in pripadajočih objektov RTH, trajnostno revitalizacijo dediščine RTH ter posege, ki bodo obstoječim in novim uporabnikom obravnavanega prostora zagotovili ustrezne pogoje za delovanje, med katere sodi tudi prenova javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je potrebna priprava sprememb UN oziroma OPPN za delno prenovo območja EUP HR94. Pobudo za pripravo OPPN je podal RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (HR116)

19. 12. 2020
Sprejet OPPN


Občinski svet Občine Hrastnik je na 16. redni seji dne  17. 12. 2020 s sprejetjem odloka sprejel Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik.


Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 37 z dne 18. 12. 2020. Veljati je začel 19. 12. 2020.


Tekstualni del - klik

Grafični del (spodaj pod GRADIVO)


Priprava  občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN) se je pričela s sprejemom sklepa o začetku priprave, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 15, z dne 25. 5. 2018. Pobudo za pripravo OPPN je podala Steklarna Hrastnik d.o.o. Območje OPPN obsega območje tovarne steklarne na naslovu Cesta 1. Maja 14 in spremljajočih objektov v južnem delu mesta  Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (UVZ, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR116.
 
Območje EUP HR116 se je urejalo na podlagi Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega je OPN Hrastnik ohranil v veljavi. Navedeni UN je urejal prostor, na katerem se nahajajo poslovni in proizvodni objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski akt ni zadoščal razvojnim potrebam uporabnika prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki sledijo napredku tehnike in so usklajeni z zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih rezerv, za kar je bila potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za navedeno območje.

 
FAZE PRIPRAVE 

9. 12. 2020
Usklajeni predlog

1_Tekstualni del (odlok) - klik


2_Grafični del:
1.1 Izsek iz grafičnega dela, izvedbenega dela OPN občine Hrastnik (klik)
1.2 Izsek iz ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (klik)
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (klik)
3. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, inventarizacija s prikazom razredov poplavne nevarnosti (klik)
4. Arhitektonska ureditvena situacija (klik)
5. Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture (klik)
6. Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije (klik)
7. Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom (klik)

3_Priloge (del):

4. Mnenja nosilcev urejanja prostora (glej spodaj pod GRADIVO) in odločba CPVO (klik)
7. Okoljsko poročilo (klik)29. 9. 2020
Zavzeta stališča (PRILOGA - klik)

9. 7. 2020
Dopolnjen osnutek - Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev: od 9. julija do vključno 14. avgusta 2020 v sejni sobi (prvo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si)

Javna obravnava: 29. 07. 2020, ob 16:00 uri, v Delavskem domu na Logu v Hrastniku (KINO)

Pripombe in predlogi: V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z vpisom zadeve »PRIPOMBA NA SD UN STEKLARNE HRASTNIK«. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.


GRADIVO

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku OB BOBNU - OPPN

Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Občina Hrastnik vodi postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu. Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev je Servis Gričar d.o.o., Zagorje ob Savi, izdelovalec pa podjetje FIN ARS d.o.o., Zagorje ob Savi.

Predmet načrtovanja je sprememba določil veljavnega zazidalnega načrta tako, da se omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev, dostopnih poti in njihove navezave na regionalno cesto oziroma izvede ureditve, v okviru katerih bo možno izvajanje poslovnih dejavnosti, ki so dopustne z veljavno namensko rabo območja, ter razvoj novih mestotvornih dejavnosti. Na obravnavani lokaciji je predvidena gradnja prefabricirane ročne pralnice za osebna vozila ter objekta centralnih in podobnih dejavnosti.

Po zaključku predhodne faze oblikovanja izhodišč za pripravo se je, s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravi  sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB BOBNU«, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 26/21 z dne 7. 10. 2021, začel postopek priprave sprememb in dopolnitev.


FAZE PRIPRAVE


12. 10. 2022
Osnutek OPPN - javna objava za pridobitev mnenj pristojnih NUP

Občina Hrastnik na podlagi 119. in 111. člena  ZUreP-2 in 298. člena ZUreP-3 javno objavlja osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB BOBNU« - OPPN.

Tekstualni del:
- osnutek odloka (KLIK)

Grafični del:
1_1. izrez iz OPN Hrastnik  (KLIK)
1_2. izrez iz ZN OB BOBNU (KLIK)
2. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (KLIK)
3. situacija obstoječega stanja z mejo OPPN (KLIK)
4. urbanistično arhitekturna ureditev (KLIK)
5. prikaz gospodarske infrastrukture s prikazom varstva pred naravnimi nesrečami in požarno varnost (KLIK)
6. geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije (KLIK)

Priloge:
Smernice_mnenja (glej spodaj pod GRADIVO)
Tekstualni del (priloge) (KLIK)

24. 11. 2021 
Javna objava sklepa z izhodišči

Na podlagi 123. člena, prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP-2 Občina Hrastnik javno objavlja Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB BOBNU« in izhodišča za njegovo pripravo.
Sklep o pripravi (UVZ, št. 26/21) (KLIK)
Izhodišča:
Tekstualni del (KLIK)
Grafični del: grafični del 1 (KLIK), grafični del 2 (KLIK)

30. 10. 2021
PREDHODNA FAZA

 
Oblikovanje izhodišč
Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu. Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.
 
Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec predloga izhodišč je FIN ARS d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, št. proj. 40-2019, 21. 7. 2020.
Občina Hrastnik vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.
 
Objava predloga izhodišč: od 01. 10. 2020 do 21. 10. 2020
Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 21. 10. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik). 

KONČANJE JAVNE OBJAVE IN ROKA ZA PODAJO PREDLOGOV IN PRIPOMB: 15. 5. 2021
(JAVNO NAZNANILO - KLIK)

GRADIVO

Občinski podrobni prostorski načrt Sanacija kamnoloma Boben

PREDHODNA FAZA

Oblikovanje izhodišč

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sanacija kamnoloma Boben (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

Pobudnik izdelave OPPN je lastnik kamnoloma in imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Boben. Izhodišča je pripravilo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, »Izhodišča in pobuda za pripravo OPPN – Sanacija kamnoloma Boben«, julij 2020.

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN. 

Objava izhodišč: od 7. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020 (vna Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru (03) 565 43 70)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 6. 11. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik).


GRADIVO

OPPN Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik ID 2703

Postopek priprave prostorskih načrtov določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Občina Hrastnik vodi postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju Občine Hrastnik (v nadaljevanju OPPN). Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje, izdelovalec pa podjetje LOCUS d.o.o., Domžale.

Predmet načrtovanja z OPPN je določitev pogojev za nadaljnje smotrno izkopavanje laporja in apnenca z namenom vključevanja sanacijskega programa v proces izkoriščanja mineralne surovine. V OPPN je med ostalim opredeliti oz. določiti tehnološki postopek izkoriščanja, posege za zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja, morebitno gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma ali kasnejše ureditve, gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture in sanacijski program, ki bo poleg končne sanacije omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin.

Po zaključku predhodne faze oblikovanja izhodišč za pripravo se je, s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravi OPPN, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 31/21 z dne 26. 11. 2021, začel postopek priprave OPPN.

FAZE PRIPRAVE

08. 03. 2024
Dopolnjen osnutek - Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in dopolnjenega OKOLJSKEGA POROČILA

Javno naznanilo o javni objavi in javni razgrnitvi (klik)

Od 11. marca 2024 do vključno 10. aprila 2024 poteka javna objava gradiva v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrastnik in javna razgrnitev gradiva v analogni obliki v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave.

Javna obravnava: v sredo, 20. marca. 2024, ob 17:00 uri, v prostorih podjetniškega inkubatorja v Hrastniku na naslovu Cesta 1. maja 83 in na sedežu KS Prapretno (datum in ura bosta naknadno objavljena)


Pripombe (obrazec za pripombe - klik)

V času trajanja javne objave in javne razgrnitve ima javnost možnost podaje pripomb na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, elektronsko na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »OPPN Retje - Plesko - PRIPOMBA«.
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne objave in javne razgrnitve.


Razkritje morebitnega nasprotja interesov (klik)

Na podlagi prvega odstavka 113. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 115. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) se v postopku priprave OPN ali OPPN ali postopku lokacijske preveritve javnost med javno objavo osnutka tega akta seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.


GRADIVO:

00_Naslov_kazalo OPPN (klik)

01_Tekstualni del (klik) 02_Grafični del (klik)

03_Spremljajoče gradivo 1 (klik)
    _Spremljajoče gradvo 2 (klik)
    _Spremljajoče gradivo 3 (klik)
12. 12. 2022
Osnutek OPPN in okoljsko poročilo – javna objava za pridobitev mnenj pristojnih NUP o ustreznosti okoljskega poročila ter prvih mnenj na osnutek OPPN

Občina Hrastnik na podlagi 119. in 111. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 298. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) javno objavlja osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik in Okoljsko poročilo k osnutku OPPN.

Gradivo osnutka OPPN in okoljsko poročilo (zavihek »Spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta«, točka »3.6.2 Okoljsko poročilo«) sta objavljena na tej povezavi (klik).
Uporabniško ime: OPPN_HRASTNIK
Geslo: OPPN_LAFARGE_H
Gradivo obsega tekstualni del, grafični del in spremljajoče gradivo.


29. 11. 2021

Javna objava sklepa z izhodišči


Na podlagi prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP-2 Občina Hrastnik javno objavlja Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta sanacija in izkoriščanje kamnoloma Retje - Plesko na območju Občine Hrastnik in izhodišča za njegovo pripravo.

Sklep o pripravi (UVZ, št. 31/21) - KLIK
Izhodišča - KLIK


12. 10. 2020
PREDHODNA FAZA

Oblikovanje izhodišč

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

Pobudnik izdelave OPPN je imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, apnenca in laporja za industrijske namene, na območju pridobivalnega prostora Retje - Plesko. Izhodišča za občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko na območju občine Hrastnik, september 2020, je izdelal LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe na predstavljena izhodišča za pripravo OPPN.

Objava izhodišč: od 14. 10. 2020 do vključno 13. 11. 2020 (vpogled na Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 13. 11. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik).


GRADIVO

OPPN Center varstva starejših občanov – jug, Id 2218

6. 11. 2021
Sprejet OPPN

Občinski svet Občine Hrastnik je na 21. redni seji dne 4. 11. 2021 s sprejetjem odloka sprejel Občinski podrobni prostorski načrt Center varstva starejših občanov – jug, id 2218.
Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 28 z dne 5. 11. 2021. Veljati je začel 6. 11. 2021.

TEKSTUALNI DEL
Sprejeti odlok (klik)

GRAFIČNI DEL
1.1  OPN HRASTNIK (klik)
1.2 OPN SPREMEMBE (klik)
2.1 POVEZAVE (klik)
3.1 KATASTER (klik)
3.2 GEODEZIJA (klik)
3.3 PARCELACIJA (klik)
3.4 ZAKOLIČBA (klik)
4.1 SITUACIJA (klik)
4.2 PROMET (klik)
4.3 KOMUNALA (klik)
4.4 VARSTVO (klik)


Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov – jug se je pričela s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravI  občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov - jug, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 1/21 z dne 11. 1. 2021. Pobudnica priprave je Občina Hrastnik.

 

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik v 127. členu za urejanje območja Leša določa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako OPPN 7-01: "Center varstva starejših občanov". Odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN Hrastnik, ki v prilogi 2 k odloku vsebuje usmeritve za OPPN ter v letu 2018 izdelanih dopolnilnih strokovnih podlagah, ki vključujejo tri strokovne rešitve (dve variantni in eno sintezno). Navedeno predstavlja izhodišča za pripravo OPPN.

 

Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Urbanizacija vzhodnega dela naselja Hrastnik v območje s prevladujočimi posebnimi vsebinami – dom za varstvo starejših občanov, oskrbovana stanovanja ter večnamenski družbeni objekt oziroma medgeneracijski center. V prostoru mesta je primerjalna prednost obravnavane lokacije njena lega v zaledju mesta z raznovrstnimi možnostmi navezav na kakovosten zunanji naravni prostor, ki je za predvidene posebne vsebine eden od pomembnejših faktorjev.

FAZE PRIPRAVE

16.8.2021
Predlog OPPN - javna objava za pridobitev mnenj pristojnih NUP

Na podlagi 119. in 114. člena  v povezavi z 289. členom ZUreP-2 Občina Hrastnik javno objavlja predlog OPPN Center varstva starejših občanov - jug.

1. TEKSTUALNI DEL
- odlok (KLIK)

2. GRAFIČNI DEL
1.1 lzsek iz OPN Hrastnik - ID z mejo območja OPPN M 1:2000 (KLIK)
1.2 OPN Občine Hrastnk - spremembe namenske rabe M 1:2000 (KLIK)
2.1 Vplivi in povezav s sosednjimi EUP M 1:2000 (KLIK)
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra na katastrskem načrtu M 1:500 (KLIK)
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra na geod. načrtu M 1:500 (KLIK)
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in značilni prerezi M 1:500 (KLIK)
4.2 Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:500 (KLIK)
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500 (KLIK)
4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500 (KLIK)

3. Priloge so razvidne iz prejšnjih objav.


7. 7. 2021
Dopolnjen osnutek - Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki ga je pod štev. proj. 530/21 junija  2021 izdelal Genius loci d.o.o.

Javno naznanilo (klik)


Javna razgrnitev: od 7. julija 2021 do vključno 9. avgusta 2021 
v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrastnik.

Javna obravnava:
v sredo, 7. 7. 2021, ob 17. uri, v kinodvorani Delavskega doma na Logu v Hrastniku.

Predlogi in pripombe (obrazec za pripombe - klik):
V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja predlogov in pripomb na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, elektronsko na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »OPPN Center varstva - PRIPOMBA«.
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 
1. TEKSTUALNI DEL
- odlok (KLIK)
 
2. GRAFIČNI DEL
1.1 lzsek iz OPN Hrastnik-ID z mejo območja OPPN M 1:2000 (KLIK)
1.2 Spremembe namenske rabe M 1:2000 (KLIK)
2.1 Vplivi in povezav s sosednjimi EUP M 1:2000 (KLIK)
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra na katastrskem načrtu M 1:500 (KLIK)
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra na geod. načrtu M 1:500 (KLIK) 
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in značilni prerezi M 1:500 (KLIK)
4.2 Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:500 (KLIK)
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500 (KLIK)
4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500 (KLIK)
 
3. PRILOGE
Tehnično poročilo (KLIK)
Smernice (KLIK)
Mnenja (KLIK)
Odločba MOP (KLIK)


26.4.2021
Osnutek OPPN - javna objava za pridobitev mnenj pristojnih NUP

Občina Hrastnik na podlagi 119. in 111. člena  ZUreP-2 javno objavlja osnutek OPPN Center varstva starejših občanov - jug.


Tekstualni del:
- odlok (KLIK)


Grafični del:
1.1 lzsek iz OPN Hrastnik-ID z mejo območja OPPN M 1:2000 (KLIK)
2.1 Vplivi in povezav s sosednjimi EUP M 1:2000 (KLIK)
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500 (KLIK)
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra na katastrskem načrtu M 1:500 (KLIK)
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra na geod. načrtu M 1:500 (KLIK)
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in značilni prerezi M 1:500 (KLIK)
4.2 Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:500 (KLIK)
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500 (KLIK)
4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500 (KLIK)

Strokovne podlage:
Smernice_mnenja (gradivo je na voljo spodaj)
Geologija (gradivo je na voljo spodaj)
IDZ Rekonstrukcija ceste Hrastnik - Leša (gradivo je na voljo spodaj)

13. 1. 2021 

Javna objava sklepa z izhodišči

Na podlagi prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP-2 Občina Hrastnik javno objavlja: