OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP HR94 [16. 9. 2019]

Namen priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je delna prenova območja v mestnem jedru Hrastnika, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR94 in predstavlja prostor industrijske cone hrastniškega obrata rudnika rjavega premoga s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami, ki ga je potrebno sanirati. Na obravnavanem območju je predvidena prenova oziroma gradnja nove gospodarske javne infrastrukture, rekonstrukcija, sprememba namembnosti in odstranitev posameznih rudniških objektov, ter ostale ureditve in gradnje potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja.

Območje EUP HR94 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegovih sprememb in dopolnitev (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik na tem delu ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahaja poslovni in proizvodni del obrata rudnika rjavega premoga RTH s spremljajočimi površinami, ki je na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) v zapiranju. V okviru programa zapiranja je potrebno izvesti sanacijo površin in pripadajočih objektov RTH, trajnostno revitalizacijo dediščine RTH ter posege, ki bodo obstoječim in novim uporabnikom obravnavanega prostora zagotovili ustrezne pogoje za delovanje, med katere sodi tudi prenova javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je potrebna priprava sprememb UN oziroma OPPN za delno prenovo območja EUP HR94. Pobudo za pripravo OPPN je podal RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (HR116)

Priprava  občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN) se je pričela s sprejemom sklepa o začetku priprave, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 15, z dne 25. 5. 2018. Pobudo za pripravo OPPN je podala Steklarna Hrastnik d.o.o. Območje OPPN obsega območje tovarne steklarne na naslovu Cesta 1. Maja 14 in spremljajočih objektov v južnem delu mesta  Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (UVZ, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR116.
 
Območje EUP HR116 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahajajo poslovni in proizvodni objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski akt ne zadošča razvojnim potrebam uporabnika prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki sledijo napredku tehnike in so usklajeni z zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih rezerv, za kar je potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za navedeno območje.

 
FAZA PRIPRAVE
Dopolnjen osnutek - Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev: od 9. julija do vključno 14. avgusta 2020 v sejni sobi (prvo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si)

Javna obravnava: 29. 07. 2020, ob 16:00 uri, v Delavskem domu na Logu v Hrastniku (KINO)

Pripombe in predlogi: V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z vpisom zadeve »PRIPOMBA NA SD UN STEKLARNE HRASTNIK«. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

GRADIVO