OPPN

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP HR94 [16. 9. 2019]

Namen priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je delna prenova območja v mestnem jedru Hrastnika, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR94 in predstavlja prostor industrijske cone hrastniškega obrata rudnika rjavega premoga s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami, ki ga je potrebno sanirati. Na obravnavanem območju je predvidena prenova oziroma gradnja nove gospodarske javne infrastrukture, rekonstrukcija, sprememba namembnosti in odstranitev posameznih rudniških objektov, ter ostale ureditve in gradnje potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja.

Območje EUP HR94 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegovih sprememb in dopolnitev (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik na tem delu ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahaja poslovni in proizvodni del obrata rudnika rjavega premoga RTH s spremljajočimi površinami, ki je na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) v zapiranju. V okviru programa zapiranja je potrebno izvesti sanacijo površin in pripadajočih objektov RTH, trajnostno revitalizacijo dediščine RTH ter posege, ki bodo obstoječim in novim uporabnikom obravnavanega prostora zagotovili ustrezne pogoje za delovanje, med katere sodi tudi prenova javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je potrebna priprava sprememb UN oziroma OPPN za delno prenovo območja EUP HR94. Pobudo za pripravo OPPN je podal RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (HR116)

Priprava  občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN) se je pričela s sprejemom sklepa o začetku priprave, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 15, z dne 25. 5. 2018. Pobudo za pripravo OPPN je podala Steklarna Hrastnik d.o.o. Območje OPPN obsega območje tovarne steklarne na naslovu Cesta 1. Maja 14 in spremljajočih objektov v južnem delu mesta  Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (UVZ, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR116.
 
Območje EUP HR116 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahajajo poslovni in proizvodni objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski akt ne zadošča razvojnim potrebam uporabnika prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki sledijo napredku tehnike in so usklajeni z zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih rezerv, za kar je potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za navedeno območje.

 
FAZE PRIPRAVE 

9. 12. 2020
Usklajeni predlog

1_Tekstualni del (odlok) - klik


2_Grafični del:
1.1 Izsek iz grafičnega dela, izvedbenega dela OPN občine Hrastnik (klik)
1.2 Izsek iz ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (klik)
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (klik)
3. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, inventarizacija s prikazom razredov poplavne nevarnosti (klik)
4. Arhitektonska ureditvena situacija (klik)
5. Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture (klik)
6. Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije (klik)
7. Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom (klik)

3_Priloge (del):

4. Mnenja nosilcev urejanja prostora (glej spodaj pod GRADIVO) in odločba CPVO (klik)
7. Okoljsko poročilo (klik)29. 9. 2020
Zavzeta stališča (PRILOGA - klik)

9. 7. 2020
Dopolnjen osnutek - Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev: od 9. julija do vključno 14. avgusta 2020 v sejni sobi (prvo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si)

Javna obravnava: 29. 07. 2020, ob 16:00 uri, v Delavskem domu na Logu v Hrastniku (KINO)

Pripombe in predlogi: V času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z vpisom zadeve »PRIPOMBA NA SD UN STEKLARNE HRASTNIK«. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.


GRADIVO

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu

PREDHODNA FAZA
 
Oblikovanje izhodišč
Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu. Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.
 
Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec predloga izhodišč je FIN ARS d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, št. proj. 40-2019, 21. 7. 2020.
Občina Hrastnik vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.
 
Objava predloga izhodišč: od 01. 10. 2020 do 21. 10. 2020
Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 21. 10. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik). 

GRADIVO

Občinski podrobni prostorski načrt Sanacija kamnoloma Boben

PREDHODNA FAZA

Oblikovanje izhodišč

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sanacija kamnoloma Boben (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

Pobudnik izdelave OPPN je lastnik kamnoloma in imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Boben. Izhodišča je pripravilo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, »Izhodišča in pobuda za pripravo OPPN – Sanacija kamnoloma Boben«, julij 2020.

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN. 

Objava izhodišč: od 7. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020 (vna Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru (03) 565 43 70)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 6. 11. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik).


GRADIVO

Občinski podrobni prostorski načrt Sanacija kamnoloma Retje - Plesko

PREDHODNA FAZA

 

Oblikovanje izhodišč

Občina Hrastnik vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje - Plesko (v nadaljevanju OPPN). Postopek priprave prostorskih načrtov in njegovih sprememb in dopolnitev določa Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17). Predhodna faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in drugim udeležencem urejanja prostora.

 

Pobudnik izdelave OPPN je imetnik koncesije, tj. rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine, apnenca in laporja za industrijske namene, na območju pridobivalnega prostora Retje - Plesko. »Izhodišča za občinski podrobni prostorski načrt za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Hrastnik«, september 2020« je izdelal LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

 

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM seznanja udeležence urejanja prostora o poteku predhodne faze in vabi zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da podajo morebitne predloge in pripombe na predstavljena izhodišča za pripravo OPPN.

 

Objava izhodišč: od 14. 10. 2020 do vključno 13. 11. 2020 (vpogled na Občini Hrastnik po predhodnem telefonskem dogovoru (03) 565 43 70)

Pisne predloge in pripombe poslati do vključno 13. 11. 2020 (obrazec predloga/pripombe - KLIK).

DOPOLNJENO (28. 10. 2020): Občina Hrastnik zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave podaljšuje čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije. Preberi JAVNO NAZNANILO (klik).


GRADIVO

OPPN Center varstva starejših občanov – jug, Id 2218

Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov – jug se je pričela s sprejetjem in uveljavitvijo Sklepa o pripravI  občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov - jug, objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja, št. 1/21 z dne 11. 1. 2021. Pobudnica priprave je Občina Hrastnik.

 

Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik v 127. členu za urejanje območja Leša določa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako OPPN 7-01: "Center varstva starejših občanov". Odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN Hrastnik, ki v prilogi 2 k odloku vsebuje usmeritve za OPPN ter v letu 2018 izdelanih dopolnilnih strokovnih podlagah, ki vključujejo tri strokovne rešitve (dve variantni in eno sintezno). Navedeno predstavlja izhodišča za pripravo OPPN.

 

Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Urbanizacija vzhodnega dela naselja Hrastnik v območje s prevladujočimi posebnimi vsebinami – dom za varstvo starejših občanov, oskrbovana stanovanja ter večnamenski družbeni objekt oziroma medgeneracijski center. V prostoru mesta je primerjalna prednost obravnavane lokacije njena lega v zaledju mesta z raznovrstnimi možnostmi navezav na kakovosten zunanji naravni prostor, ki je za predvidene posebne vsebine eden od pomembnejših faktorjev.

FAZE PRIPRAVE

13. 1. 2021 

Javna objava sklepa z izhodišči

Na podlagi prvega odstavka 119. člena in tretjega odstavka 110. člena ZUreP-2 Občina Hrastnik javno objavlja: