Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je skladno z določili Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja.

Občina zagotavlja javno službo za območje celotne občine, kjer vodooskrba poteka preko 114 km vodovodov, 16 črpališč in prečrpališč, 43 akumulacij in 51 večjih in manjših zajetij. Celotno območje vodooskrbe Hrastnika je zaradi bilance vodooskrbe in glede na vir napajanja ter področje, ki ga ta vir napaja, razdeljeno na šest območij – sistemov in sicer:
• Hrastnik,
• Dol pri Hrastniku,
• Ribnik,
• Jepihovec,
• Rakovec in
• Spodnje Krnice.


V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo šteje tudi oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe, oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin, oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi v kateri se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, če letna količina vode ne presega 50 m3.

 

Uporabniki

Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba. Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja le na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.


Stavba ali gradbeni inženirski objekt v katerem se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali in leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo v stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena. V stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku, je do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo dovoljena.


Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod.

 

Priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod je dolžan zagotoviti lastnik stavbe, ki je pred priključitvijo dolžan s strani izvajalca javne službe pridobiti soglasje za priključitev. Priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture. Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.


Na poselitvenih območjih, kjer Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo v okviru izvajanja javne službe, se morajo lastniki obstoječih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov priključiti na javni vodovod v roku 1 leta od obvestila izvajalca javne službe o obvezni priključitvi.

 

Izvajanje

Izvajalec obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo in upravljavec javnega vodovoda je na območju Občine Hrastnik izbrani koncesionar KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

Pravna podlaga

- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o vodah

- Uredba o oskrbi s pitno vodo 

- Pravilnik o pitni vodi

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 (26/2010 popr.))

- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008)Kontakti

KSP Hrastnik d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

T  03 56 42 310
F  03 56 44 000
E  tajnistvo@ksp-hrastnik.si 
W  http://www.ksphrastnik.si/

 

Dežurna služba vodovod: 041 758 915