Prostor

V skladu s predpisi s področja lokalne samouprave sodijo med naloge občine tudi načrtovanje prostorskega razvoja ter izvajanje nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov, ki obsegajo predvsem določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,  določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Naloge na tem področju se izvajajo z namenom omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.