Zaščita in reševanje

Varnostni utrip Hrastnika

Organizacija sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik

Območje občine Hrastnik je ogroženo. Možno je veliko vrst nezgod z različnimi tudi zelo kompleksnimi posledicami. Eden od načinov priprave lokalne skupnosti na nezgode je organiziranje različnih reševalnih služb. Vendar nezgode v sedanjem času skoraj vedno zahtevajo usklajen nastop več reševalnih služb in drugih organizacij, od katerih vse niti niso le v pristojnosti lokalne skupnosti. To zahteva vnaprej usklajeno, načrtovano, dogovorjeno skupno delovanje različnih služb z različnih ravni. Nobena reševalna služba ne more biti več samozadostna, da bi lahko v celoti razrešila neko nezgodo in njene posledice.

V sistemu zaščite in reševanja občne Hrastnik delujejo poklicne, prostovoljne in dolžnostne organizacije, nekatere lokalne javne službe in pogodbena podjetja.
 

Oddelek za splošne zadeve

Upravni organ, ki v občinski upravi skrbi za sistem zaščite in reševanja, in je odgovoren predvsem za organiziranje in delovanje reševanja in osnovne pomoči prizadetim ob nezgodah je Oddelek za splošne zadeve.

Glavni sklopi nalog, ki jih opravlja so:

 • oblikovanje sistema zaščite in reševanja ter skrb za njegovo delovanje,
 • proučevanje ogroženosti občine Hrastnik zaradi naravnih in drugih nesreč,
 • priprava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja občine Hrastnik,
 • priprava pravnih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • ustanavljanje, opremljanje in usposabljanje enot, služb in organov vodenja civilne zaščite


Usklajevanje in vodenje sistema zaščite in reševanja- reševalnih služb – v občini Hrastnik

Sistem zaščite in reševanja občine Hrastnik je organiziran kot enoten sistem, v katerem vse sile za zaščito, reševanje in pomoč delujejo povezano in usklajeno. Tako se lahko sistem s svojimi reševalnimi službami in s sistemom vodenja prilagaja različnim nezgodam glede na njihov obseg in kompleksnost posledic.

Usklajevanje delovanja celotnega sistema je v pristojnosti poveljnika civilne zaščite občine Hrastnik in Štaba civilne zaščite. Poveljnik civilne zaščite ima za pomoč pri svojem delu na voljo ekipo (štab civilne zaščite), ki jo sestavljajo strokovnjaki za posamezna področja.

Vodenje reševalnih aktivnosti in aktivnosti za nujno pomoč prebivalcem poteka na podlagi vnaprej dogovorjenih organizacijskih postopkov in v skladu s pristojnostmi posameznih služb. Organizacija, osnovni postopki in pristojnosti so opredeljeni v načrtih zaščite in reševanja občine Hrastnik, ki se pripravljajo na podlagi ocen ogroženosti, razpoložljivih materialnih drugih virov za reševanje in prek procesa usklajevanja z vsemi reševalnimi in drugimi službami.

Reševalne službe in druge sile v sistemu zaščite in reševanja občine Hrastnik

Pri izvajanju reševanja se v sistemu zaščite in reševanja upošteva načelo enotnosti sistema ter racionalnosti in postopnosti angažiranja sil in sredstev. Temeljna reševalna organizacija v občini Hrastnik je operativni gasilski center s tremi poklicnimi gasilci. Najhitrejša podpora poklicnemu jedru je 5 prostovoljnih gasilskih društev s 194 operativnimi gasilci. Kadar intervencija zahteva dodatne moči, znanje, material in mehanizacijo, se v reševanje vključijo pogodbena podjetja, ki imajo za opravljanje teh nalog sklenjeno pogodbo z občino Hrastnik. To so gradbena podjetja in podjetja, usposobljena za ravnanje z nevarnimi snovmi. Po potrebi se v reševanje vključijo prostovoljne reševalne ekipe potapljačev, brodarcev, vodnikov reševalnih psov….Prizadetim prebivalcem ob nezgodah pomagajo prostovoljne humanitarne organizacije, zlasti Rdeči križ in državni centri za socialno delo. Kadar razmere zahtevajo vključitev dodatnih sil, se v aktivnosti vključijo enote in službe civilne zaščite.

Javna gasilska služba občine Hrastnik

Javna gasilska služba je obvezna lokalna javna služba, ki jo mora na podlagi zakonodaje ustanoviti vsaka lokalna skupnost-občina. Glavno odgovornost za ustrezno organizirano, usposobljeno, in hitro zaščito in reševanje ter znotraj nje javno gasilsko službo nosi županja ali župan. Gre torej za odgovornost županje oziroma župana, da svojim občankam in občanom zagotovi ustrezno javno storitev reševanja. Lokalna skupnost se odloči, kako bo javno gasilsko službo organizirala in to organiziranost tudi predpiše.

Občina Hrastnik se je na podlagi ocene ogroženosti predvsem zaradi stopnje ogroženosti zaradi poplav in neurij in možne nesreče s klorom v TKI Hrastnik ter zaradi stališča in ugotovitev, da prostovoljna gasilska društva lahko učinkoviteje kot dolžnostne enote civilne zaščite opravljajo naloge zaščite in reševanja odločila, da za izvajanje javne gasilske službe pooblasti vseh 5 prostovoljnih gasilskih društev. To je storila s Sklepom o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe.

V Javni gasilski službi je PGD Hrastnik osrednja gasilska enota, torej tista, ki je namenjena prvemu posredovanju na vsem območju občine Hrastnik.

Od vseh prostovoljnih operativnih gasilskih enot se pričakuje, da so sposobne (organizirane, opremljene in usposobljene za preskrbo s požarno vodo, izvajanje zunanjih in notranjih napadov ter za pomoč pri reševanju ob poplavah ter neurjih.

Prostovoljna društva v sistemu zaščite in reševanja v občini Hrastnik

V sistemu zaščite in reševanja sodelujejo s svojimi operativnimi enotami tudi prostovoljna društva:Taborniško društvo ter dva planinska društva za postavljanje začasnih bivališč in iskanje pogrešanih oseb, dva radiokluba za vzpostavljanje zvez in zbiranje podatkov o nezgodi, brodarsko društvo Steklarna Hrastnik za reševanje na vodi in potapljaški klub za reševanje iz vode.

Pogodbe na podjetja v sistemu zaščite in reševanja v občini Hrastnik

V sistemu zaščite in reševanja na podlagi pogodbe sodeluje eno gradbeno podjetje za tehnično reševanje ob rušenjih in plazovih ter za zagotavljanje gradbene mehanizacije, eno podjetje za izvajanje reševanja in svetovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi in klorom (IRE »KLOR« TKI Hrastnik) in tri gostinske lokale za zagotavljanje prehrane reševalcem in prizadetim prebivalcem.

Gospodarske javne službe

V sistemu sodelujejo tudi občinske javne službe, zlasti njihove dežurne službe. Za zaščito in reševanje je pomembno zlasti Komunalno stanovanjsko podjetje. Vključevanje Zdravstvenega doma Hrastnik še posebej Nujne medicinske pomoči se izvaja preko Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo ter s članstvom predstavnika Zdravstvenega doma Hrastnik v štabu civilne zaščite.

Pri operativnem delovanju sistema zaščite in reševanja v skladu s svojimi pristojnostmi sodelujejo tudi državni organi in gospodarske službe (preskrba z električno energijo, državne ceste, telekomunikacije…).

Enote in službe

Enote in službe civilne zaščite so dolžnostne, kar pomeni, da so vanje na podlagi zakonske obveznosti razporejene državljanke in državljani, ki so dolžni služiti v civilni zaščiti. Število enot in služb predpisuje država. V občini Hrastnik imamo naslednje enote civilne zaščite:

 

 • enoto prvo pomoč, 
 • tehnično reševanje, 
 • enoto za radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo,
 • službo za podporo,
 • službo za delovanje na evakuacijskih zbirnih mestih v slučaju izbruha klora v TKI Hrastnik
 • poverjenike civilne zaščite.

 

PREDPISI ZAŠČITE IN REŠEVANJA:

 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite občine Hrastnik in članov štaba za Civilno zaščito
 • Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Hrastnik
 • Sklep o imenovanju komisije za oceno škode oziroma izgubljenih kmetijskih pridelkov zaradi elementarnih nesreč (pozeba, toča, suša ipd.)
 • Sklep za oceno škode na stvareh ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
 • Sklep o kategorizaciji gasilskih društev občine Hrastnik


OCENA OGROŽENOSTI OBČINE HRASTNIK:

 • Ocena ogroženosti občine Hrastnik


NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE HRASTNIK:Gasilska zveza Hrastnik

Gasilstvo ima v Hrastniku že dolgo tradicijo. OD ustanovitve prvega gasilskega društva Hrastnik-mesto leta 1887 je preteklo že mnogo let, v kasnejših letih pa so razmere in potrebe narekovale ustanovitev še ostalih gasilskih društev. Z namenom povezovanja teh društev je bila v letu 1955 ustanovljena Občinska gasilska zveza Hrastnik, kar je bil pomemben korak v razvoju požarne varnosti v Hrastniku. Pričelo se je s pridobivanjem kvalitetnega kadra, izobraževanjem, nabavo potrebne opreme in organizacijo gasilskih vaj.
    
V Gasilsko zvezo Hrastnik je bilo v jubilejnem letu 2005, ko smo praznovali 50-letnico delovanja, združeno 8 gasilskih društev:

 •     PGD Hrastnik-mesto (kot osrednja gasilska enota v občini Hrastnik s 24-urno dežurno službo)
 •     PGD Dol pri Hrastniku
 •     PGD Marno
 •     PGD Turje
 •     PGD Prapretno
 •     PIGD Rudnik Hrastnik
 •     PIGD TKI Hrastnik
 •     PIGD Steklarna Hrastnik


V vseh osem gasilskih društev je včlanjeno preko 500 članov, od tega je 225 operativnih članov. Vsako društvo ima ustanovljeno mladinsko komisijo, komisijo za veterane, komisijo za članice…vse pa so združene v komisijo pri gasilski zvezi. Naša največja naloga je izobraževanje članstva, predvsem mladine in operativnih članov. Organizirajo se tečaji, večje vaje, razne specialnosti pa članstvo opravlja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer so za to idealni pogoji. Pospešeno se posodablja oprema in vozni park, gasilci so opremljeni s tipizirano zaščitno opremo, ki zagotavlja varnost v nevarnih pogojih. Gasilsko zvezo vodi predsednik in 16 člansko predsedstvo, poveljnik pa skupaj s poveljstvom načrtuje aktivnosti na področju izobraževanja, nabave opreme, načrtovanja večjih gasilskih vaj in organizacijo tekmovanj.

Gasilstvo je povezano z najbolj cenjeno človeško vrlino – humanostjo. Za dobrega gasilca so značilne požtrvovalnost, pogum, nesebičnost in pripravljenost pomagati v še tako nemogočih pogojih. Vse te vrednote pomenijo, da nam sodobni čas in odtujena družba ne more do živega.

 

Gasilska zveza Hrastnik
Cesta 1. maja 55
1430 Hrastnik


T  03 56 46 600
F  03 56 46 602
E   gz.hrastnik@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik

 

PGD Hrastnik - Mesto je humanitarna in neprofitna organizacija, ki vključuje na prostovoljni bazi v svoje članstvo občane, ki želijo aktovno sodelovati pri razvoju gasilstva, preventivni in operativni dejavnosti v primeru požara oz. drugih nesreč.

Temeljni namen leta 1887 ustanovljenega društva je, da operativno ukrepa v primeru požarov in drugih nesreč, varuje in rešuje ljudi in premoženje, skrbi za preventivne naloge, vzdržuje gasilske prostore, vozila in opremo.

Veliko skrb društvo namenja usposabljanju operativnih članov, vzdrževanju vozil in opreme, vzgoji gasilske mladine in preventivnim dejavnostim varstva pred požari. Bogata društva dejavnost zbližuje članstvo, ki je med občani cenjeno zaradi vsestranskega nudenja pomoči.

PGD Hrastnik - mesto
Cesta 1. maja 55
1430 Hrastnik

T  03 56 46 600 (dežurna služba)
E  pgd.hrastnik@gmail.com
I  www.pgdhrastnik.si
FB  https://www.facebook.com/pgd.hrastnik/

Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Hrastniku

PGD Dol pri Hrastniku
Trg borcev NOB 1
1431 Dol pri Hrastniku

M 051 303 728
E pgd.dol@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo Marno

 

Prostovoljno gasilsko društvo Marno je bilo ustanovljeno leta 1952. Danes šteje društvo okoli 70 aktivnih članov.  Za posredovanje imajo vozilo GVM-1 Mercedes-Benz Sprinter v katerem sta nameščena 2 izolirna dihalna aparata z rezervnimi tlačnimi posodami, torba s prvo pomočjo ter nekaj ročnega orodja. Posedujejo tudi z orodno prikolico Humbaur v kateri se nahaja motorna brizgalna Rosenbauer Beaver in muljna črpalka Honda ter vsa oprema za posredovanje ob požaru in naravnih nesrečah.

PGD Marno
Marno 44A
1431 Dol pri Hrastniku

E  gasilci.marno@gmail.com

Prostovoljno gaslsko društvo Prapretno

PGD Prapretno in njene članice in člani smo majhen delček velike gasilske organizacije, ki je kar si upamo trditi eno najpomembnejših in največjih združenj. Naš moto je človekoljubnost,humanost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in premoženja.

Ustanovni občni zbor našega društva- takrat še gasilske čete Prapretno je bil 7. novembra 1945 leta. V društvu namenjamo posebno skrb za izobraževanje operativnega članstva in pa delu z mladino.Delujemo na področju KS Prapretno-Plesko, vključeni pa smo v OGZ Hrastnik.

Društvo ob prostovoljnem delu članov, pomoči OGZ Hrastnik ,lokalne skupnosti in prostovoljnih prispevkov krajanov skrbi tudi za opremo,prostore in preventivne naloge na področju požarne varnosti , vključujemo se pa tudi v družabno življenje krajevne skupnosti.

PGD Prapretno
Prapretno 37
1430 Hrastnik

E  gd.prapretno@gmail.com

Prostovoljno gasilsko društvo Turje

28. avgusta 1946 je vas Turje uničil velik požar. Po tej katastrofi, ki je zabeležena kot ena največjih , so pričeli vaščani Povše Franc, Sršen Pavle, Završnik Martin, Mejač Jakob, Novak Jože, Dornik Viktor, z ustanavljanjem vaškega gasilskega društva.

Gasilsko društvo je bilo registrirano leta 1952.
Ob ustanovitvi je društvo štelo cca 10 članov.

Prostovoljno gasilsko društvo Turje se vključuje v gasilsko zvezo Hrastnik in pokriva območje KS Turje- Gore.

Društvo vsa leta obstoja polaga posebno skrb izobraževanju svojih članov in s takšnim sistematskim delom dosega zavidljive uspehe. 

Gasilsko društvo Turje je eden redkih, ki ima tudi  žensko desetino, ki se redno vključuje v vse akcije.

Posebej uspešne pa so na tekmovalnem področju,udeležujejo se vseh tekmovanj v okviru zasavske regije, desetina pa je sodelovala tudi na državnem tekmovanju in sicer leta 1989 v Kamniku ter 1996 v Celju.

Od skupnega števila članov imamo tudi pionirje in mladince. Takšna sestava članstva potrjuje, da ima društvo pred seboj lepo bodočnost.

Vodstvo društva ne pozablja na svojo materialno osnovo. S prostovoljnim delom in ob skromni pomoči družbe smo si ustvarili vse pogoje za nemoteno delo in požarno varnost okolja, katerega pokrivamo. Zgrajeno imamo 2 požarna bazena v Čreti in Holešendolu, novo gasilsko vozilo, zgradili pa smo tudi nov gasilski dom.

PGD Turje
Turje 20
1430 Dol pri Hrastniku

E  pgdturje1952@gmail.com

Prostovoljno industrijsko društvo Rudnik Hrastnik

PIGD Rudnik Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 1922 po velikem požaru na rudniškem skladišču. Ustanovitelji društva so bili rudniški nadzorniki oziroma  desetina t.i. paznikov.

Društvo spada v 3. kategorijo industrijskih gasilskih društev, naš delokrog pa obsega zemljišča in nepremičnine Rudnika Trbovlje-Hrastnik na področju obrata Hrastnik, ter v primeru potreb gasilske zveze Hrastnik tudi po celotnem območju občine.

Leta 1966 je bilo v Karlovcu mednarodno gasilsko tekmovanje po CTIFU. Na tem tekmovanju je desetina dosegla zlato odličje. Leta 1969 je društvo pobudnik za tekmovanje gasilskih ekip rudnikov Slovenije, kateremu se leta 1979 priključili tudi energetiki Slovenije. V vseh teh letih, ki so sledila pa še vedno tekmujemo na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih z ekipo članov in veteranov.

V uporabi imamo  kombinirano gasilsko vozilo znamke Mercedes Sprinter 414 4x4 z oznako GVV-1 (manjše gasilsko vozilo z vodo). Operativa se  redno izobražuje na nivoju Gasilske zveze Slovenije na Igu, Gasilske zveze Hrastnik in na svojih društvenih vajah.

PIGD Rudnik Hrastnik
Trg Franca Kozarja 16/c
1430 Hrastnik

E  pigd.rudnik.hrastnik@gmail.com

Prostovoljno industrijsko društvo Steklarna Hrastnik

PiGD Steklarna Hrastnik je eno od 8 društev v gasilski zvezi Hrastnik. Bilo je ustanovljeno 21 julija 1929 in sicer na pobudo takratnega poveljnika PGD Hrastnik mesto tov. Dolinšek Avgusta. Na ustanovnem sestanku se je zbralo 36 ustanovnih članov, kateri so med seboj izbrali prvega načelnika in sicer ing. Žmavc Ivana in poveljnika Veršnak Franca. Tako so bili postavljeni temelji društva, ki bo v letu 2009 slavilo 80 let delovanja. Društvo je v teh letih doživelo veliko sprememb tako dobrih kot slabih, vseeno pa je uspelo po zaslugi svojih članic in članov preživeti to 80 letno obdobje. Pri tem ne smemo pozabiti, da je del zaslug tudi na Steklarni Hrastnik, ki je vsa ta leta podpirala delovanje društva.

Društvo spada v 2. kategorijo industrijskih gasilskih društev, naš delokrog pa obsega obe steklarni. Smo sodobno opremljeni, ravno tako pa skrbimo za primerno gasilsko izobrazbo naših operativnih članov.

Od vozil imamo TAM 130 T11 z gasilsko oznako GVS-V (gasilsko vozilo s prahom in vodo) v katerem se nahaja vsa potrebna oprema za gašenje in reševanje. Od vozil imamo tudi VW transporter z gasilsko oznako GVM-1 (gasilsko vozilo moštveno) namenjeno za prevoz moštva, kateremu se lahko doda priklopnik z motorno brizgalno.

Društvo je včlanjeno v gasilsko zvezo Hrastnik in enakovredno sodeluje v vseh aktivnostih zveze.

PIGD Steklarna Hrastnik
Cesta 1. maja 6
1430 Hrastnik

E  gasilci@steklarna- hrastnik.si

Prostovoljno industrijsko društvo TKI Hrastnik

PIGD TKI Hrastnik
Za Savo 6
1430 Hrastnik