Seje

16. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 17. 12. 2020)

17. december 2020 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 16. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 15. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 5. 11. 2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 15. redni seji OS Občine Hrastnik z dne 5. 11. 2020

2. Letni program izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2021 – obravnava in sprejem

3. Cene storitev pokopališke dejavnosti - obravnava in sprejem

4. Predstavitev Idejne zasnove Športnega parka na Logu

Predstavitev bo podana ustno.

5. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hrastnik – obravnava in sprejem

6. Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Občine Hrastnik v organih upravljanja javnih zavodov

9. Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP TU21 - predlog za sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve

10. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2021 – obravnava in sprejem

11. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2021 -obravnava in sprejem

12. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis – obravnava in sprejem

13. Uskladitev neprofitnih najemnin za leto 2021 – obravnava in sprejem

16. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude