Seje

17. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 11. 2. 2021)

11. februar 2021 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 17. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 16. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 17. 12. 2020 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 16. redni seji OS Občine Hrastnik z dne 17. 12. 2020

2. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik – prva obravnava predloga odloka

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik - prva obravnava predloga odloka

4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam: storitev pomoči na domu za leto 2021, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik; storitev dodatnih nalog za leto 2021, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik

6. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)