Seje

18. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 25. 3. 2021)

25. marec 2021 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 18. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 17. Redne seje OS Občine Hrastnik z dne 11. 2. 2021 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 17. redni seji OS Občine Hrastnik z dne 11. 2. 2021

3. Predstavitev poslovanja družbe Ceroz d.o.o. za leto 2020 – seznanitev

4. Investicijska dokumentacija za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti – informacija

5. Podelitev stavbne pravice na parceli 442/21, 441/27 in 442/48, k.o. Podkraj – obravnava in sprejem

6. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – obravnava in sprejem

7. Prodaja finančnega premoženja – delež v družbi RCR d.o.o.. – obravnava in sprejem

8. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Hrastnik - druga obravnava predloga odloka

9. Izdaja soglasja k Statut javnega Zavoda za kulturo, šport , mladino in turizem - KRC Hrastnik - obravnava in sprejem

10. Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2020 – obravnava in sprejem

11. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude