Seje

20. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 24. 6. 2021)

24. junij 2021 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma Hrastnik1. Potrditev Zapisnika 19. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 13. 5. 2021 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 19. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju kmetijske proizvodnje v Brdcah (EUP BD33) – potrditev

4. Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik za leto 2021

5. Obravnava poslovnega in finančnega poročila za leto 2020: Partnerstvo LAS Zasavje, RRA Zasavje, Letno poročilo KSP HRASTNIK d.d. za leto 2020

6. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Hrastnik za leto 2020

7. Obravnava in sprejem: Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik, Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik

9. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik – prva obravnava

12. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Sklic 20. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik