Seje

22. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (četrtek, 16. 12. 2021)

16. december 2021 | 00:00 | Dvorana Delavskega doma HrastnikSklic 22. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

1. Potrditev Zapisnika 21. redne seje OS Občine Hrastnik z dne 4. 11. 2021 in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji OS Občine Hrastnik

3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.

4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 – obravnava in sprejem

5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis – obravnava in sprejem

6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik

7. Obravnava in sprejem DIIP za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« - Vrtec Dolinca in ZD Hrastnik

8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem

9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem

10. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – obravnava in sprejem

11. Poročilo Zdravstvenega doma

12. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Posnetek seje (video)