Aktualno

JAVNI POZIV: Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hrastnik

Občina Hrastnik na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) obvešča javnost, da bo v letu 2022 pristopila k začetku priprave sprememb in dopolnitev v letu 2016 sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik  (v nadaljevanju: OPN Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16). 
 
Pred začetkom postopka priprave občina poziva občane in drugo zainteresirano javnost (lastniki zemljišč, fizične in pravne osebe …), da podajo pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik.
 
Občina Hrastnik bo pobude sprejemala do vključno 15. februarja 2022.
 
Načini oddaje pobude:
- po pošti na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
- po elektronski pošti na naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
- v poštni nabiralnik, ki je nameščen levo od vhoda v stavbo Občine Hrastnik.
 
Pobuda mora biti oddana na OBRAZCU Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (klik), ki je dosegljiv tudi na spletni strani Občine Hrastnik v rubrikah OPN (klik) in VLOGE IN OBRAZCI (klik)
ali na vložišču občine.
 
Pobude za spremembo namenske rabe, ki jih je Občina Hrastnik že prejela, čakajo na vključitev v postopek priprave sprememb in dopolnitev in ni potrebno podajati nove pobude. Če že prejeta pobuda ni popolna, jo je potrebno dopolniti. V kolikor pobuda ni več aktualna, nas obvestite, da odstopate od pobude.
 
Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine tekstualnega in grafičnega dela OPN Hrastnik (na spremembo namenske rabe prostora, na prostorsko izvedbene pogoje in drugo).
 
Kadar so izražene zasebne potrebe glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN, morajo biti ustrezno utemeljene. Občina jih pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta upošteva le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru (upoštevanje varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru) ter ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišča za gradnjo s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
 
Občina Hrastnik se bo do vseh pobud, prejetih do navedenega datuma, opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik. Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo ustrezno izpolnjene, podpisane in bodo vsebovale priloge navedene na obrazcu. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne bo mogoče obravnavati v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik.
 
Dodatne informacije lahko pridobite:
- osebno po telefonu ali
- osebno po sistemu naročanja strank po predhodnem naročilu (glej Pomembne informacije za stranke Občine Hrastnik - klikna Oddelku za prostor, okolje in gospodarske javne službe Občine Hrastnik, pisarna št. 31 (Marija Sajovic, Stanka Štarkl, telefon 03 56 54 370).
 
Priloge: