PRENOVA PLANINSKEGA DOMA NA KALUPREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA)

 

Naziv operacije: PRENOVA PLANINSKEGA DOMA NA KALU

Nosilec operacije: Planinsko društvo Hrastnik, Log 3, 1430  Hrastnik

Sodelujoči partnerji:
-  Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
-  Storilček, gostinske storitve, Rok Pader, s.p. (PE Planinski dom na Kalu, Kal 11.
1431 Dol pri Hrastniku)

Projektno obdobje:   1.10.2020 – 15.6.2021

Vrednost operacije:             69.983,50 €

Vrednost sofinanciranja:                                          49.994,36 €
-  Planinsko društvo Hrastnik                                  49.084,86 €
-  Občina Hrastnik                                                         399,50 €
-  STORILČEK, Rok Pader s.p.                                       510,00 €            

 
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja  oziroma
EAFRD  -European Agricultiral Fund for Rural Devepment
Rural Development 2014-2020    https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
Program razvoja podeželja Republike Slovenije https://www.program-podezelja.si/sl/

Opis in namen projekta:
 
Planinski dom na Kalu predstavlja v lokalnem okolju, predvsem pa v občini Hrastnik, eno izmed najlepših planinskih točk, ki jo poleg domačinov, radi obiskujejo tudi drugi. Kalska planota, ki se nahaja na višini 945 m nadmorske višine, zaradi svoje prečudovite lege, predstavlja dobro izhodišče za različne pohode proti Mrzlici, Šmohorju, Spodnjem Kalu, Klobuku, Ostrem Vrhu, Babam, Špelcu, Gozdniku … Prav tako je Kal priljubljena točka za pohodnike, kolesarje in konjenike. Kljub naravnim danostim, ki jih Kal ponuja, pa ga je žal v vseh teh časih (tako sam planinski dom kot njegovo neposredno okolico) »načel zob časa«, zato je nujno (vsaj v določenih segmentih) potreben obnove in prenove. Glede na to, da občina Hrastnik aktivno pristopa k razvoju strategije turizma, v kateri ima Kal pomembno vlogo, je bil to tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj smo se odločili za prijavo na 4. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. K sami izvedbi smo, kot nosilci same operacije, privabili še partnerja iz javnega sektorja (občino Hrastnik) ter partnerja iz ekonomskega sektorja (oskrbnik planinskega doma na Kalu), katerima je še kako v interesu, da se kalska planinska točka razvija, dopolnjuje in izpopolnjuje in, da Kal kot takšen postane in ostane pomemben steber planinskega turizma v občini Hrastnik.

Sama operacije se bo predvidoma izvajala v eni fazi, in sicer od meseca februarja 2020 (po prejemu pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani ARSKTRP) do meseca avgusta 2020, ko naj bi se tudi oddal zahtevek za izplačilo. Gre za operacijo, ki se izvaja v razvojnem partnerstvu treh partnerjev, ki prihajajo iz vseh treh sektorjev,  prav tako bo operacija s svojimi izobraževalnimi aktivnostmi, ki jih bo izvajala eden izmed partnerjev operacije, prispevala k skladnemu razvoju na območju celotnega LAS, kar pomeni, da se bodo nekatere aktivnosti operacije izvajale v vseh treh zasavskih občinah. Zaradi dotrajanosti same terase, so be le-ta tudi na novo preplastila, nakupila pa se bo tudi nova oprema za ureditev same terase (mize, stoli), ki je že zelo dotrajana. V zgornjem nadstropju planinskega doma na Kalu se bo uredila dotrajana in neizkoriščena soba, ki se bo preuredila v moderno in urejeno sejno sobo (u ustreznim pohištvom in telekomunikacijsko in računalniško opremo), ki bo pomenila stičišče medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja različnih deležnikov lokalne skupnosti (lokalna društva, javni zavodi, posamezniki …). Za lažjo vključitev ranljivih skupin in ureditev same sanitarne infrastrukture, se bodo v spodnjem nadstropju (takoj ob trenutnem glavnem vhodu v dom) preurediti sanitarij za moške in ženske, ki bodo tudi urejeni za invalidne osebe, prav tako bodo le-ti opremljeni s previjalno mizo, ki bo dodana vrednost predvsem za mlade družine z dojenčki in majhnimi otroki. Zunanjost doma, predvsem neposredni vhod pred domom, se bo tlakoval s fotoaktivnimi tlakovci, ki zaradi svoje strukture omogočajo vsrkanje PM10 delcev in s tem zmanjšanje količine le-teh v ozračju. Prav tako se bo uredilo tudi celotno dvorišče od parkirišča do novo nameščenih klopi (ureditev ustreznega dostopa do klopi ta gibalno ovirane ljudi) in do vhoda v sam dom (utrditev tal, preplastitev, tlakovanje s tlakovci).

Pomembno novost na področju našega LAS predstavlja ureditev 2 postajališč za avtodome (nakup opreme), ki vsekakor predstavlja inovativen pristop turizma, integriran v samo planinsko okolje. Navedena oprema se bo namestila na zemljišču obstoječega parkirišča, neposredni v bližini Planinskega doma na Kalu. Vsekakor navedeno predstavlja pomembno dodano vrednost obstoječe ponudbe planinskega doma na Kalu. Za vzpostavitev aktivnejše vključenosti čim širšega kroga obiskovalcev, se bo v zunanjosti samega doma v sklopu operacije, namestilo stojalo in polnilnica za električna kolesa, ki pomeni dodaten program oz. ponudbo trženja. Stojalo bo izdelano in nameščeno tudi za navadna, klasična kolesa. Poleg same notranjosti planinskega doma na Kalu in pa investicij, ki bodo usmerjane predvsem v dvig turizma na območju Kala, se bo v sklopu operacije uredila tudi sama zunanjost doma, z nakupom urbane opreme (leseni klopi, leseni koši za smeti, pitnik za ljudi…). Del navedene opreme bodo izdelali kar člani nosilca operacije – Planinskega društva Hrastnik sami  in navedeno opremo uveljavljali preko prispevka v naravi. V sklopu same zunanjosti bodo nameščeni tudi pitnik in posode za male živali, ki bodo delno tudi rezultat dela članov Planinskega društva, z namestitvijo ustreznega prostora za privez in steljo za konje bo poskrbljeno tudi za tiste, ki v hribe pridejo na konju.
Za potrebe priprave jedi se bo v sklopu operacije tudi nakupila nova kuhalna plošča.

Eden izmed partnerjev, to je oskrbnik planinskega doma na Kalu, bo izvedel tudi delavnice oz. izobraževalne vsebine na temo priprave jedi iz lokalnih sestavin, ki jih bo izvajal v vseh treh zasavskih občinah in v katere bo vključil različne ranljive skupine. Namen samih delavnic ni le prenos znanja in praktični prikaz izvajalca delavnic, ampak interaktivna izmenjava mnenj, izkušenj in predlogov glede priprave jedi iz lokalnih, domače pridelanih sestavin in živil,  ki jih bo lahko oskrbnik doma kasneje (v času trajnosti operacije) vključil v svojo ponudbo hrane.

Sama operacija se bo zaključila s slavnostjo otvoritvijo, ki bo ustrezno medijsko pokrita (oglaševanje pa radiu), prav tako bo ob tem dogodku poskrbljeno za ustrezno pogostitev in promocijski material (majice).

Vsekakor je operacija namenjena širšemu spektru uporabnikov, predvsem pa želi s svojimi aktivnostmi prispevati k večji vključenosti različnih ranljivih skupin. Operacija s svojimi aktivnostmi neposredno kot posredno prispeva k izboljšanju stanja okolja in varovanje narave, predvsem pa je ključni rezultat same operacije usmerjen v nov turistični produkt in dodatne storitve, ki bodo na Kalu ponujene.
 

Cilji operacije:

Dolgoročni cilji:
-       Vzpostavitev ustreznega turističnega produkta na Kalu (prenova in obnova Planinskega
doma na Kalu),
-       Dopolnitev planinskega turizma,
-       Vzpostavitev dodatnih turističnih programov oz. dodatne ponudne v Planinskem domu.
Kratkoročni cilji:
-       Prenova Planinskega doma in njegove obstoječe infrastrukture (preplastitev terase
In nakup opreme za teraso),
-       Ureditev spodnjih sanitarij, ureditev sejne sobe,
-       Ureditev zunanjosti doma (nakup urbane opreme, tlakovanje pred domom),
-       Ureditev turistične infrastrukture oz. dodatne turistične ponudbe (namestitev stojal in polnilnice
za električna kolesa, namestitev stojala za klasična kolesa, ureditev 2 postajališč za avtodome),
Večja vključenost ranljivih skupin v aktivnosti operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

-  vzpostavljeno 1 novo partnerstvo na območju LAS Zasavje,
-  vzpostavitev dodatne turistične ponudbe na Kalu (z vsemi investicijami in aktivnostmi, ki se bodo
izvajale v sklopu operacije),
-       Izvedba izobraževalnih vsebin na temo priprave jedi iz lokalnih sestavin za različne deležnike,
-       Razširitev obstoječe ponudbe partnerja v času trajnosti operacije.

Aktivnosti operacije:
Operacija se bo izvajala samo v eni fazi.
Aktivnosti operacije so sledeče:
-       Prenova sejne sobe (nakup pisarniškega pohištva, nakup informacijske in računalniške opreme,
projektor, platno, računalnik),
-       Ureditev in nakup opreme za ureditev 2 postajališč za avtodome,
-       Nakup polnilnice za električna kolesa,
-       Nakup napajalnika za konje,
-       Preplastitev terase z nakupom novih gostinskih garnitur,
-       Preureditev spodnjih sanitarij,
-       Nakup novih zunanjih klopi,
-       Nakup 2 kosov zunanjih košev,
-       Tlakovanje pred domom s fotoaktivnimi tlakovci,
-       Ureditev dvorišča pred domom (polaganje robnikov),
-       Izvedba delavnic na temo priprave jedi iz lokalnih sestavin v vseh treh zasavskih občinah,
-       Nakup kuhalne plošče.
-       Slavnostna otvoritev operacije.


Naložba je bila zaključena 30. 9. 2021, v skupni vrednosti 70.993,35 eur.
Oddan je zahtevek v skupni višini 49.600,97 eur (Planinsko društvo Hrastnik: 48.876,10 €; Storilček Rok Pader s.p.: 325,37 eur; Občina Hrastnik: 399,50 eur).