Ceste

Javne ceste so po Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - Odl. US; v nadaljevanju: ZCes-1) tiste ceste, ki jih država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javne ceste določene kategorije in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. Javne ceste se tako delijo na državne in občinske ceste, njihova gradnja in vzdrževanje pa sta v javnem interesu.

Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini, in se glede na pomen za promet in povezovalno funkcijo kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti. Kategorizacijo občinskih cest v Občini Hrastnik določa Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/1999, 7/2006, 29/2009, 18/2014).Vzdrževanje cest

Ker morajo biti javne ceste vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene, je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba.

Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest je na območju Občine Hrastnik določen z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013), v skladu z ZCes-1, Odlokom o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012), Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 110/02 – ZGO-1, 109/2010-ZCes-1), Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) ter drugimi predpisi s področja cest, obsega pa predvsem vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Hrastnik na kategoriziranih občinskih cestah, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 7/1999, 7/2006, 29/2009, 18/2014), in na nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in jih določi koncedent.


V obdobju 2013-2020 izvaja obvezno gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Hrastnik na podlagi javnega razpisa izbrani koncesionar AGM NEMEC d.o.o., s partnerjem KSP Hrastnik Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d..

Zimska služba

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest obsega tudi izvajanje zimske službe, ki je v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih, najtežja in tudi najbolj zahtevna dejavnost. Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb bi v zimskem času lahko povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato je v skladu s predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa nujno organizirati kakovostno službo za zimsko vzdrževanje cest.


Sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah, je zaradi nemotenega izvajanja brez večjih zastojev prometa določen v izvedbenem programu zimske službe, kjer so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila delavcem, vključenim v izvajanje zimske službe. Zimska služba poteka od 15.11. do 15.03., ki je obdobje določeno za izvajanje zimske službe, po potrebi pa se izvaja tudi pred 15. novembrom in po 15. marcu. V tem času se zimska služba izvaja po določenem prednostnem redu z usposobljenimi ekipami in mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Družba AGM Nemec d.o.o. na svojem območju vzdržuje 47,654 km lokalnih cest, 40,527 km javnih poti in 12,526 km nekategoriziranih cest, v skupni dolžini 100,707 km, ter 6,060 km pločnikov, 1.105 m2 avtobusnih postajališč in 3.950 m2 parkirišč, družba KSP Hrastnik d.d. pa 18,228 km lokalnih cest, 18,465 km javnih poti in 1,754 km nekategoriziranih cest, v skupni dolžini 38,447 km, ter 6,630 km pločnikov, 455 m2 avtobusnih postajališč in 18.560 m2 parkirišč.

 

Seznam cest, parkirišč in drugih javnih površin na katerih se izvaja zimska služba v okviru obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest z navedenim izvajalcem najdete na naslednji povezavi.

 

Zaradi zahtevnosti izvajanja del zimske službe že od 1.10. do 15. 11. potekajo pripravljalne aktivnosti, ki obsegajo predvsem postavitev zimske signalizacije, postavitev snežnih kolov, pripravo deponij za posipne materiale, pripravo zimske mehanizacije in izobraževanje delavcev. Po končanem zimskem obdobju pa se v času od 15.3. do 15.4. izvaja predvsem čiščenje cest z odstranjevanjem zimske signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo, pospravljanje in čiščenje deponij, čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije, ureditev okolice cestišča ter odpiranje morebitnih zaprtih cest.

Kontakti

Upravljavec občinskih cest:

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T  03 56 54 360
F  03 56 54369
E  obcina.hrastnik@hrastnik.si

 


Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:


AGM Nemec d.o.o.

Sedraž 3
3270 Laško 

T  03 56 54350
E  agm.nemec@kabelnet.net

 

KSP Hrastnik d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

T  03 56 42 310
F  03 56 44 000
E  tajnistvo@ksp-hrastnik.siOdgovorni vodja rednega vzdrževanja občinskih cest:

• Rok Mlakar, AGM Nemec d.o.o., tel. 070 344 641
• Ernest Gričar, KSP Hrastnik d.d., tel. 03 56 42 314 

 

Kontaktna oseba za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest:
• AGM Nemec d.o.o., Alojz Kavšek, tel. 031 617 023
• KSP Hrastnik d.d., Ernest Gričar, KSP Hrastnik d.d., tel. 03 56 42 314 


Kontaktna oseba za izvajanje urejanja in čiščenja javnih površin:
• KSP Hrastnik d.d., Rok Jenko, tel. 041 706 734

 

Kontakti izvajalcev zimske službe


Odgovorni vodja zimske službe:

Rok Mlakar, AGM Nemec d.o.o., tel. 070 344 641


Odgovorna oseba za izvajanje zimske službe:
• Rok Mlakar, AGM Nemec d.o.o., tel. 070 344 641
• Ernest Gričar, KSP Hrastnik d.d., tel. 03 56 42 314  

 

Dežurni za izvajanje zimske službe:
• AGM Nemec d.o.o., dežurni preglednik cest, tel. 031 834 848
• KSP Hrastnik d.d., dežurni preglednik cest, tel. 041 706 731