Okolje

Poročilo o spremljanju kazalcev stanja okolja Steklarne Hrastnik


Na podlagi 39. člena ODLOKA O OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA OBMOČJA STEKLARNE HRASTNIK (UVZ, št. 37/2020) Občina Hrastnik objavlja Trajnostno poročilo Steklarne Hrastnik, ki vsebuje tudi poročilo o spremljanju kazalcev stanja okolja. Trajnostno poročilo je objavljeno na spletni strani Steklarne Hrastnik https://hrastnik1860.com/sl/trajnostni-razvoj/  (Trajnostno-poročilo 2020).
 
39.člen (spremljanje stanja)
(1)  Skladno s predpisi se zagotovi spremljanje stanja okolja za kazalce, navedene v okoljskem poročilu in so razvidni iz spodnje tabele:

Kazalec stanja okolja Nosilec okoljskega monitoringa in spremljanje kazalca ter dinamika spremljanja
Vrednosti monitoringov na iztoku industrijske ČN (IČN)
 

· Steklarna Hrastnik d.o.o (v nadaljevanju SH), (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
  Opomba: Monitoring se izvaja v okviru določil IED OVD.
 

Umeščanje objektov in dejavnosti, da bodo skladni s pogoji in omejitvami iz Prilog 1 in 2 »poplavne uredbe« (DA/NE)
 

· SH (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
 

Primerjava vrednosti urnega masnega pretoka posameznih onesnaževal glede na vrednosti priloge 5, »emisijske uredbe«
 

· SH (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
 

Emisije prahu (ton)/ 1 tono staljenega stekla
 

· SH (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
· Opomba: Gre tudi za interni kazalec učinkovitosti SH.
 

Poraba vode (ton)/1 tono staljenega stekla
 

· SH (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1)
Opomba: Gre tudi za interni kazalec učinkovitosti SH.
 

Poraba zemeljskega plina (Sm3)/1 tono staljenega stekla
 

· SH (nosilec monitoringa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
Opomba: Gre tudi za interni kazalec učinkovitosti SH.
 

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa 
 

· SH (nosilec izdelave strokovne ocene obremenjenosti s hrupom za PVO, nosilec monitoringa hrupa in spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
Opomba: Monitoring se izvaja v okviru določil IED OVD.
 

Skupna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta
 

· SH (nosilec spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).


 

Letne količine nastalih odpadkov
 

· SH (nosilec monitoringa nosilec spremljanje kazalca, poročanje Občini Hrastnik zaradi izvajanja načela sodelovanja po 6. členu ZVO-1 in načela javnosti po 13. členu ZVO-1).
Opomba: Monitoring oz. letna poročila se izvajajo v okviru določil IED OVD. Poročilo se letno pošlje na ARSO.
 

(2)  Pri vseh Kazalcih stanja okolja se upošteva, da Občina oz. Steklarna Hrastnik d.o.o., po pooblastilu Občine Hrastnik objavlja v lokalnem glasilu ali na drug krajevno običajen način v 1 letu po začetku veljave Odloka o OPPN in nato vsaka 3 leta.