Gospodarske javne službe

Materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu, se zaradi zadovoljevanja javnih potreb zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Gospodarske javne službe delimo na republiške in lokalne, ter so lahko obvezne ali izbirne.

Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, ki jih zagotavlja Občina Hrastnik, se opravljajo naslednje dejavnosti:
- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter dajanje grobnih prostorov v najem,
- redno vzdrževanje občinskih cest.

 

Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe, ki jih zagotavlja Občina Hrastnik, se opravljajo naslednje dejavnosti:
- plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in izobešanje zastav,
- upravljanje javne tržnice,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- oskrba s plinom iz lokalnega omrežja, ki zajema distribucijo plina iz lokalnega omrežja,
- upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih.